Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO. 433/97/2012 y dnia 3 października 2012 r.

Łomża, dnia 3 października 2012 r.

SKO. 433/97/2012 

P O S T A N O W I E N I E


     Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2  w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

                                    Przewodniczący – Anna Sadowska
                                    Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr)
                                                               Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 października  2012 r. zażalenia Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nagodziców 16/8, na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6730.23.11/12 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego z wniosku Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 25 w obrębie Dmochy Wochy gm. Czyżew, uchyla zaskarżone postanowienie w całości.


U Z A S A D N I E N I E


Postanowieniem nr RG. 6730.25.12 z dnia 11 września 2012 r., działając z urzędu Burmistrz Czyżewa zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 25 w obrębie Dmochy Wochy gm. Czyżew. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 647), ponieważ Rada Miejska w Czyżewie w dniu 22 maja 2012 r. podjęła uchwałę nr XIX/128/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew z uwzględnieniem obszarów i stref ochronnych pod rozmieszczenie inwestycji z zakresu energii odnawialnej. W związku z tym sporządzenie opracowań planistycznych z udziałem społeczeństwa i uchwalenie m.p.z.p w okresie zawieszenia postępowania pozwoli zapewnić ład przestrzenny w gminie i uniknąć konfliktów społecznych. Wstępne opracowania dotyczące planu miejscowego wskazują, że ustalenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru mogą być odmienne od wnioskowanego sposobu zagospodarowania terenu przez firmę Wikar Sp. z o. o. Wobec tego konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydaniu decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Z postanowieniem Burmistrza Czyżewa nie zgodziła się Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i w dniu 17 września 2012 r. wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W zażaleniu skarżąca zarzuciła wydanie przedmiotowego postanowienia z naruszeniem przepisów art. 7, art. 8, art. 61, art. 77 i art. 80 KPA oraz z naruszeniem przepisu prawa materialnego tj. art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o stwierdzenie, że postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca wyjaśniła, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji prowadzone jest przez organ I instancji w sposób przewlekły, co sygnalizowała w swoich skargach na bezczynność kierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Pomimo zebrania całości materiału w dniu 11 września 2012 r.  Burmistrz Czyżewa wydał postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowej na terenie ozn. nr 25 w obrębie Dmochy Wochy. Skarżąca podkreśliła, że w sprawie został zebrany cały materiał dowodowy, w tym przygotowany został przez urbanistę projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz zostały zrobione wszelkie uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji. Odnosząc się do informacji organu dotyczącej przystąpienia do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym podjęcia uchwały nr XIX/128/12 w dniu 22 maja 2012 r. skarżąca wyjaśniła, że:
•   obecnie Urząd Miasta jest na etapie sporządzonego studium, które zostało wyłożone do publicznego wglądu,
•   brak możliwości określenia terminu, w którym studium zostanie przyjęte przez Radę Miasta Czyżew (termin może się przesunąć w zależności od ilości uwag wniesionych do studium),
•   uchwała nr XIX/128/12 z dnia 22 maja 2012 r. jest podjęta niezgodnie z prawem, o czym poinformowano Podlaski Urząd Wojewódzki, który zobowiązał Radę Miasta Czyżewa do dostosowania przedmiotowych regulacji do stanu zgodnego z prawem. Podlaski Urząd Wojewódzki uznał, że jest to uchwała intencyjna.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży rozpatrując zażalenie zważyło, co  następuje:

Stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póź.) „postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany”.
Ze wskazanego unormowania wynika, że zawieszenie postępowania pozostawione zostało w gestii  organu, jednak powyższe nie oznacza, że jest ono dowolne czy swobodne. Stanowisko organu o zwieszeniu postępowania musi być zasadne i słuszne, zatem w uzasadnieniu postanowienia zwieszającego postępowanie powinny być wskazane przyczyny, które stanowią motywy wydania takiego rozstrzygnięcia umożliwiające ocenę orzeczenia zarówno przez stronę postępowania, jak i organ odwoławczy rozpatrujący ewentualne zażalenie.
W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że:
• wnioskiem z dnia 1 grudnia 2011 r. (który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 5 grudnia 2011 r.) Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie w miejscowości Dmochy Wochy gm. Czyżew, na działce nr 25, elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z pełną infrastrukturą i urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej. Do wniosku załączono: mapę sytuacyjną w skali 1:5000, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 i wypis z rejestru gruntów wszystkich sąsiadów,
• Burmistrz Czyżewa przy piśmie nr RG. 6730.11.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. przekazał wniosek Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do Biura Projektowego „ARCH-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, celem opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy,
• decyzją nr RG. 7630.23.2011/12 z dnia 2 maja 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW na działce nr geod. 25 w obrębie Dmochy Wochy gm. Czyżew,
• decyzją nr SKO 433/47/2012  dnia 5 czerwca 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG. 7630.23.2011/12 z dnia 2 maja 2012 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,
• przy piśmie z dnia 18 czerwca 2012 r. skarżąca uzupełniła wniosek o dokumenty wskazane w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.433/47/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.,
• obwieszczeniem nr RG 6730.23.11.12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa zawiadomił strony postępowania o uzupełnieniu wniosku i zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 25 w obrębie Dmochy Wochy i wyznaczył czternastodniowy termin do zapoznania się z aktami i zgłoszenia uwag,
• pismem nr RG. 6730.23.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. organ zwrócił się do Starosty Wysokomazowieckiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 25 w obrębie Dmochy Wochy,
• postanowieniem nr RR.6123.292.2012 z dnia 4 września 2012 r. Starosta Wysokomazowiecki pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 25 w obrębie Dmochy Wochy,
• postanowieniem nr RG. 6730.23.11/12 z dnia 11 września 2012 r. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW w miejscowości Dmochy Wochy na działce nr 25, w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2012 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) było niedopuszczalne z uwagi na upływ dziewięciomiesięcznego terminu określonego w tym przepisie. Przepis art. 62 ust. 1 ww. ustawy jasno stanowi, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wniosek Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie w miejscowości Dmochy Wochy gm. Czyżew, na działce nr 25, elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW wraz z pełną infrastrukturą i urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 5 grudnia 2011 r., zatem dziewięciomiesięczny termin określony w art. 62 ust. 1 ww. ustawy upłynął w dniu 5 września 2012 r.  Postanowienie o zawieszeniu postępowania wydano w dniu 11 września 2012 r., czyli po upływie terminu określonego w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647).
Odnosząc się do stanowiska organu I instancji, że dziewięciomiesięczny termin do zawieszenia postępowania należy liczyć od dnia 20 czerwca 2012 r. tj. od daty uzupełnienia przez Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie braków formalnych wniosku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uważa je za nieuprawnione. Wskazany powyżej przebieg postępowania w sprawie, daje podstawę twierdzeniu, że skoro organ I instancji po otrzymaniu wniosku (w dniu 5 grudnia 2011 r.) przystąpił do merytorycznego rozpatrzenia sprawy, to nie miał zastrzeżeń, co do jego kompletności. W związku z tym nie może obecnie podnosić, że wniosek Wikar Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z dnia 1 grudnia 2011 r. nie wszczął postępowania w przedmiotowej sprawie, gdyż był niekompletny i wywodzić z tego faktu negatywnych skutków prawnych dla skarżącej. Stosownie do przepisu art. 7 KPA to na organie ciąży obowiązek stania na straży praworządności oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Natomiast zgodnie z art. 9 KPA organ ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego oraz czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Poza tym w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że po wydaniu przez organ II instancji decyzji kasacyjnej, przepis art. 64 § 2 KPA nie może mieć zastosowania. Nie może też być stosowany na etapie uzupełniania materiału dowodowego w sprawie, gdyż ten etap wkracza już w fazę merytoryczną rozpoznania wniosku (por. wyrok WSA z dnia 7 lutego 2008 r. I SAB/Wa 183/07, zobacz także wyrok WSA z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wr 56/10).
Odnosząc się do żądania skarżącej dotyczącego stwierdzenia, że skarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, Kolegium wyjaśnia, że takie rozstrzygniecie nie może zapaść w przypadku rozpatrywania sprawy w postępowaniu zwykłym. W tym postępowaniu może zapaść jedynie rozstrzygnięcie przewidziane w zamkniętym katalogu art. 138 KPA, który przez odesłanie z art. 144 KPA ma zastosowanie do zażaleń.
Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne. 


Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.


                                    Przewodniczący – Anna Sadowska
                                    Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr)
                                                               Janusz Krajewski

 

Otrzymują:
1. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2. Burmistrz Czyżewa
3. Strony postępowania przez obwieszczenie w BIP

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 14:39
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 14:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5626 razy