Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

POSTANOWIENIE SKO. 433/92/2012 z dnia 25 września 2012 r.

Łomża, dnia 25 września 2012 r.

 

SKO. 433/92/2012                                                                          

 

P O S T A N O W I E N I E
 

 

     Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2  w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

                                    Przewodniczący – Anna Sadowska

                                    Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr)

                                                               Janusz Krajewski

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 września  2012 r. zażalenia Wikar Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nagodziców 16/8, na postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 6730.24.12 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego z wniosku Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 133/8 w obrębie Kaczyn Herbasy gm. Czyżew, uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

 

 

U Z A S A D N I E N I E
 

 

Postanowieniem nr RG. 6730.24.12 z dnia 11 września 2012 r., działając z urzędu Burmistrz Czyżewa zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce nr 133/8 w obrębie Kaczyn Herbasy gm. Czyżew. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 647), ponieważ Rada Miejska w Czyżewie w dniu 22 maja 2012 r. podjęła uchwałę nr XIX/128/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Czyżew z uwzględnieniem obszarów i stref ochronnych pod rozmieszczenie inwestycji z zakresu energii odnawialnej. W związku z tym sporządzenie opracowań planistycznych z udziałem społeczeństwa i uchwalenie m.p.z.p w okresie zawieszenia postępowania pozwoli zapewnić ład przestrzenny w gminie i uniknąć konfliktów społecznych. Wstępne opracowania dotyczące planu miejscowego wskazują, że ustalenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru mogą być odmienne od wnioskowanego sposobu zagospodarowania terenu przez firmę Wikar Sp. z o. o. Wobec tego konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu zapobieżenia wydaniu decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z postanowieniem Burmistrza Czyżewa nie zgodziła się Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i w dniu 17 września 2012 r. wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W zażaleniu skarżąca zarzuciła wydanie przedmiotowego postanowienia z naruszeniem przepisów art. 7, art. 8, art. 61, art. 77 i art. 80 KPA oraz z naruszeniem przepisu prawa materialnego tj. art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o stwierdzenie, że postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca wyjaśniła, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji prowadzone jest przez organ I instancji w sposób przewlekły, co sygnalizowała w swoich skargach na bezczynność kierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Pomimo zebrania całości materiału w dniu 11 września 2012 r.  Burmistrz Czyżewa wydał postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowej na terenie ozn. Nr 133/8 w obrębie Kaczyn Herbasy. Skarżąca podkreśliła, że w sprawie został zebrany cały materiał dowodowy, w tym przygotowany został przez urbanistę projekt decyzji o warunkach zabudowy oraz zostały zrobione wszelkie uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji. Odnosząc się do informacji organu dotyczącej przystąpienia do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym podjęcia uchwały nr XIX/128/12 w dniu 22 maja 2012 r. skarżąca wyjaśniła, że:

·           obecnie Urząd Miasta jest na etapie sporządzonego studium, które zostało wyłożone do publicznego wglądu,

·           brak możliwości określenia terminu, w którym studium zostanie przyjęte przez Radę Miasta Czyżew (termin może się przesunąć w zależności od ilości uwag wniesionych do studium),

·           uchwała nr XIX/128/12 z dnia 22 maja 2012 r. jest podjęta niezgodnie z prawem, o czym poinformowano Podlaski Urząd Wojewódzki, który zobowiązał Radę Miasta Czyżewa do dostosowania przedmiotowych regulacji do stanu zgodnego z prawem. Podlaski Urząd Wojewódzki uznał, że jest to uchwała intencyjna.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży rozpatrując zażalenie zważyło, co  następuje:

 

Stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póź.) „postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

1)     w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo

2)     w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany”.

Ze wskazanego unormowania wynika, że zawieszenie postępowania pozostawione zostało w gestii  organu, jednak powyższe nie oznacza, że jest ono dowolne czy swobodne. Stanowisko organu o zwieszeniu postępowania musi być zasadne i słuszne, zatem w uzasadnieniu postanowienia zwieszającego postępowanie powinny być wskazane przyczyny, które stanowią motywy wydania takiego rozstrzygnięcia umożliwiające ocenę orzeczenia zarówno przez stronę postępowania, jak i organ odwoławczy rozpatrujący ewentualne zażalenie.

W rozpatrywanej sprawie bezsporne jest, że:

·       wnioskiem z dnia 14 grudnia 2011 r. (który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 16 grudnia 2011 r.) Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie w miejscowości Kaczyn Herbasy gm. Czyżew, na działce nr 133/8, elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z pełną infrastrukturą i urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej. Do wniosku załączono: mapę sytuacyjną w skali 1:5000 (2 szt.), mapę ewidencyjną w skali 1:5000 i wypis z rejestru gruntów wszystkich sąsiadów,

·       Burmistrz Czyżewa przy piśmie nr RG. 7630.7.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. przekazał wniosek Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do Biura Projektowego „ARCH-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, celem opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy,

·       decyzją nr RG. 7630.24.2012 z dnia 2 maja 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW na działce nr geod. 133/8 w obrębie Kaczyn Herbasy gm. Czyżew,

·       decyzją nr SKO 433/46/2012  dnia 5 czerwca 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uchyliło w całości decyzję Burmistrza Czyżewa nr RG. 7630.24.2012 z dnia 2 maja 2012 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,

·       pismem nr RG. 7630.24.2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. Burmistrz Czyżewa wezwał Wikar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do usunięcia braków wniosku poprzez: uzupełnienie wniosku o dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko; dostarczenie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, pod rygorem pozostawienia wniosku o ustalenia warunków zabudowy bez rozpoznania,

·       skarżąca uzupełniła wniosek o żądane dokumenty w dniu 20 czerwca 2012 r.,

·       pismem nr RG. 7630.24.11.2012 z dnia 9 lipca 2012 r. Burmistrz Czyżewa zawiadomił Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia braków w  wyznaczonym terminie,

·       postanowieniem nr SKO 433/68/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uwzględniło skargę Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na bezczynność Burmistrza Czyżewa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 grudnia 2012 r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW w miejscowości Kaczyn Herbasy i zobowiązało Burmistrza Czyżewa do zakończenia postępowania w sprawie  w terminie 21 dni od daty otrzymania postanowienia (tj. do dnia 3 września 2012 r., gdyż postanowienie doręczono organowi w dniu 13 sierpnia 2012 r.),

·       w dniu 27 sierpnia 2012 r. architekt sporządził projekt decyzji w sprawie ustalenia Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Kaczyn Herbasy na działce nr 133/8,

·       projekt decyzji został uzgodniony ze: Starostą Wysokomazowieckim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w zakresie urządzeń melioracji wodnych,

·       pismem nr RG. 6730.22,23,24.12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 20 września 2012 r.,

·       postanowieniem nr RG. 6730.24.12 z dnia 11 września 2012 r. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW w miejscowości Kaczyn Herbasy na działce nr 133/8 w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2012 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży stwierdziło, że zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) jest niecelowe z uwagi na terminy określone w tym przepisie nakazujące podjęcia zawieszonego postępowania. Przepis art. 62 ust. 1 ww. ustawy jasno stanowi, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i należy je podjąć jeśli w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania lub jego zmiany (art. 62 ust. 1 pkt 2).

Wniosek Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie w miejscowości Kaczyn Herbasy gm. Czyżew, na działce nr 133/8, elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z pełną infrastrukturą i urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Czyżewie w dniu 16 grudnia 2011 r., zatem dziewięciomiesięczny termin określony w art. 62 ust. 1 ww. ustawy upłynął w dniu 16 września 2012 r.  Postanowienie o zawieszeniu postępowania wydano w dniu 11 września 2012 r. W okresie od 11 do 16 września 2012 r. Rada Miejska w Czyżewie nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży wywodzi z faktu, że uchwałą nr XIX/128/2012 z dnia 22 maja 2012 r. Rada Miejska w Czyżewie przystąpiła dopiero do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew. W związku  z tym w chwili obecnej Burmistrz Czyżewa ma obowiązek podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem nr RG. 6730.25.12 z dnia 11 września 2012 r., (stosownie do przepisu art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647)) i wydania Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o warunkach zabudowy. Fakt ten uzasadnia twierdzenie Kolegium, że wydanie przez organ I instancji postanowienia o zawieszeniu postępowania w tej sprawie na podstawie art. 62 ust. 1 ww. ustawy było niecelowe.

Odnosząc się do stanowiska organu I instancji, że dziewięciomiesięczny termin do zawieszenia postępowania należy liczyć od dnia 20 czerwca 2012 r. tj. od daty uzupełnienia przez Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie braków formalnych wniosku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uważa je za nieuprawnione. Wskazany powyżej przebieg postępowania w sprawie, daje podstawę twierdzeniu, że skoro organ I instancji po otrzymaniu wniosku (w dniu 16 grudnia 2011 r.) przystąpił do merytorycznego rozpatrzenia sprawy, to nie miał zastrzeżeń, co do jego kompletności. W związku z tym nie może obecnie podnosić, że wniosek Wikar Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 r. nie wszczął postępowania w przedmiotowej sprawie, gdyż był niekompletny i wywodzić z tego faktu negatywnych skutków prawnych dla skarżącej. Stosownie do przepisu art. 7 KPA to na organie ciąży obowiązek stania na straży praworządności oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Natomiast zgodnie z art. 9 KPA organ ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego oraz czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Poza tym w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że po wydaniu przez organ II instancji decyzji kasacyjnej, przepis art. 64 § 2 KPA nie może mieć zastosowania. Nie może też być stosowany na etapie uzupełniania materiału dowodowego w sprawie, gdyż ten etap wkracza już w fazę merytoryczną rozpoznania wniosku (por. wyrok WSA z dnia 7 lutego 2008 r. I SAB/Wa 183/07, zobacz także wyrok WSA z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wr 56/10). W uzasadnieniu decyzji nr SKO 433/68/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży wskazało Burmistrzowi Czyżewa, że „(…) organ I instancji musi rozpoznać sprawę od początku w sposób wnikliwy, z wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy zgodnie z regułami wynikającymi z procedury administracyjnej a także zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów prawa materialnego”, co nie uprawniało Burmistrza Czyżewa do zastosowania przepisu art. 64 § 2 KPA celem usunięcia stwierdzonych przez Kolegium braków w materiale dowodowym sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że w przedmiotowej sprawie organ nie tylko nie przestrzega zasad postępowania administracyjnego wyrażonych w art. 7 i art. 9 KPA, ale podejmuje szereg zbędnych czynności niepotrzebnie przedłużając proces rozpatrywania wniosku skarżącej.

Odnosząc się do żądania skarżącej dotyczącego stwierdzenia, że skarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, Kolegium wyjaśnia, że takie rozstrzygniecie nie może zapaść w przypadku rozpatrywania sprawy w postępowaniu zwykłym. W tym postępowaniu może zapaść jedynie rozstrzygnięcie przewidziane w zamkniętym katalogu art. 138 KPA, który przez odesłanie z art. 144 KPA ma zastosowanie do zażaleń.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji postanowienia.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 
 

                                    Przewodniczący – Anna Sadowska

                                    Członkowie          Urszula Kurządkowska (spr)

                                                               Janusz Krajewski
 

 

Otrzymują:

1.    Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2.    Burmistrz Czyżewa

3.    Strony postępowania przez obwieszczenie w BIP

Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 14:04
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 14:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7075 razy