Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie SKO.412/75/2012 z dnia 11 września 2012 r.

Łomża, dnia 11 września 2012 r.

SKO.412/75/2012

 

Postanowienie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) oraz art. 138 § 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

                             przewodniczący  -  Urszula Kurządkowska
                             członkowie         - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)
                                                      - Jadwiga Piaścik

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w 11 września 2012 r. zażalenia Włodzimierza Krajewskiego na postanowienie Burmistrza Czyżewa z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: RG.7624.18.2011/12  w przedmiocie obowiązku :

·         przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej ENERCON E-40 o mocy do 600 kW, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze 53/2 położoną w obrębie ewidencyjnym miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, Gmina Czyżew,

·         sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnego z zakresem określonym w art. 66 oraz 68  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postanowiło:

uchylić w całości zaskarżone postanowienie  i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia  organowi I instancji

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2012 r. Burmistrz Czyżewa, po ponownym rozpoznaniu sprawy, na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 4, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ,,u.o.o.ś.”  oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dalej zwane ,,rozporządzenie”,  po rozpatrzeniu wniosku Włodzimierza Krajewskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej Enercon E-40  o mocy 600 kW przewidzianej do realizacji na działce nr 53/2 w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś, gm. Czyżew oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem stwierdził:

*         obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

*    nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 u.o.o.ś.

 Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ wskazał, że     przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 (winno być § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b)  rozporządzenia jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Nadto uwzględnił:

 

 

 

-           opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 sierpnia 2012 r.  (znak: NZ.4900.I.50.2012 r.),

-           opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2012 r.  (znak:RDOŚ-II.4240.304.2012.PL),

-           szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. l pkt l - 3 u.o.o.ś.

 

Z postanowieniem tym nie zgodził się Włodzimierz Krajewski,  który - dochowując ustawowego terminu - złożył za pośrednictwem organu I instancji zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, dalej Kolegium.

Skarżonemu postanowieniu zarzucił brak podstawy prawnej i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu zażalenia wskazał m.in., że oddziaływania akustyczne (43 dB) wnioskowanego przedsięwzięcia zamkną się w odległości 150 m - praktycznie na terenie własnych działek rolnych pozbawionych drzew i krzewów.

Uznał, że :

-           uzasadnienie postanowienia z dn. 13 sierpnia 2012r. Burmistrz Czyżewa nie spełnia wymogów w art. 65 ust. 1 u.o.o.ś.,

-           budowa jednej elektrowni wiatrowej o niewielkiej mocy w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

-           opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 sierpnia 2012r. oparta na art. 66 u.o.o.ś. jest błędna.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując wniesione zażalenie stwierdziło i rozważyło co następuje:

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania środowisko dla przedsięwzięć uregulowane zostało w art. 59-103 u.o.o.ś. Zgodnie z tą ustawą obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących   znacząco oddziaływać na środowisko tj.

·          mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art.59 ust.1 pkt 1 u.o.o.ś ) - są to tzw. przedsięwzięcia z I grupy, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ma charakter obligatoryjny,

·          mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o.ś (art.59 ust.1 pkt 2 u.o.o.ś )- są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może mieć charakter fakultatywny.

Natomiast realizacja przedsięwzięć innych, niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (tzw. ocena habitatowa), jeżeli  przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, a regionalny dyrektor ochrony środowiska postanowił o konieczności przeprowadzenia takiej oceny (art.59 ust.2 u.o.o.ś - są to tzw. przedsięwzięcia z grupy III)

Rodzaje przedsięwzięć zaliczanych do grupy I i grupy II oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia z grupy I albo II określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2012 r., nr 213, poz. 1397 ).

Przepis § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b powyższego rozporządzenia stanowi, że instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia) mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia oraz       rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia oraz jego usytuowaniu.

Ponadto stosownie do przepisu art. 64 ust. 1 u.o.o.ś. postanowienie w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w tym przepisie.

W ocenie Kolegium, w świetle powyższych przywołanych uregulowań prawnych, dopiero łączne spełnienie poniższych trzech przesłanek umożliwia organowi wydanie postanowienia  nakładającego  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia, tj. po.:

·          zaliczeniu planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

·          wskazaniu kryteriów środowiskowych jakimi kierował się organ wymienionych w pkt 1 - 3 art. 63 ust. 3 u.o.o.ś.,

·          uzyskaniu przed wydaniem postanowienia o którym mowa w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.  opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.

 

Zatem Burmistrz Czyżewa prowadząc postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia.

Organ I instancji stwierdził  - z czym zgadza się Kolegium -,że wnioskowane przedsięwzięcie odpowiada przedsięwzięciu mogącemu potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Przepis § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wyłączenie jest adresowany (bez względu na moc) do elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości poniżej 30 m (czyli dotyczy małych elektrowni wiatrowych).  Z informacji przekazanych przez inwestora wynika, że wysokość wieży do piasty wynosi 78 m. Można zatem stwierdzić z całą stanowczością, że całkowita wysokość całej instalacji, tj. wieży wraz z łopatą wirnika położoną w pozycji pionowej w górę bez wątpienia przekroczy 30 m. Tym samym przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, wbrew twierdzeniom skarżącego,  należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiska, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym w ocenie Kolegium pierwsza z trzech przesłanek, umożliwiających  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia, została spełniona. 

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś.   przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Zatem kolejną przesłanką umożliwiającą nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest, oprócz zaliczenia planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanie kryteriów środowiskowych, jakimi kierował się organ, po dokonaniu analizy przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań dotyczących jego charakterystyki, rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania na środowisko, których pełną listę zawiera przepis art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.  

W ocenie Kolegium wydane postanowienie w dalszym ciągu, na co zwracało uwagę Kolegium w postanowieniu z dnia 20 marca 2012 r., znak : SKO. 412/3/2012, nie zawiera informacji o uwarunkowaniach opisanych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. oraz nie spełnia przesłanki określonej w art. 65 ust. 3 u.o.o.ś.  Organ nie uzasadnił w w/w postanowieniu konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś.   W szczególności organ zgodnie z wymogami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a – e i pkt 2 i 3 ustawy nie przeanalizował rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, itd. Uzasadnienie organu I instancji nie spełnia w tym zakresie wymogów postawionych  przez art. 65 ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym uzasadnienia postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu postanowień. Zatem postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny powinno zawierać nie tylko uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 124 § 2 k.p.a) lecz także informacje o uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia, jego lokalizacji i oddziaływań, które zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. W szczególności w art. 65 ust. 3 u.o.o.ś.  określono, jakie wymagania formalne powinno spełniać uzasadnienie postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu uzasadnienie zaskarżonego postanowienia nie odpowiada wymaganiom art. 107 § 3 k.p.a. oraz nie zawiera odniesienia do uwarunkowań przewidzianych w art. 63 ust. 1. u.o.o.ś., które organ uwzględnił przy wydawaniu postanowienia. W ,,Komentarzu do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” prof. dr hab. Bartosz Rakoczy wskazał, że organ nie musi odnosić się do wszystkich uwarunkowań (chociaż wszystkie powinien wziąć pod uwagę), lecz powinien odnieść się do tych które uwzględnił. Organ nie uwzględnił łącznie wszystkich uwarunkowań opisanych w art., 63 ust. 1 u.o.o.ś., nie odniósł się do poszczególnych elementów z osobna oraz nie uzasadnił, które z nich w szczególności wziął pod uwagę wydając postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Zatem druga z powyższych przesłanek, umożliwiających  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia, nie została spełniona.

 

Trzecią przesłanką umożliwiającą  organowi wydanie zaskarżonego  postanowienia było uzyskanie przed jego wydaniem opinii właściwych organów wymienionych w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.5.2012.IC z dnia 23 stycznia 2012r.). Postanowienie RDOŚ w sposób obszerny i niezwykle dogłębny oraz dokładny wyjaśnia brak konieczności przeprowadzenia takiej oceny biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności za tym przemawiające. W aktach sprawy brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2012 r.  (znak:RDOŚ-II.4240.304.2012.PL),na którą powołuje się organ I instancji.

Natomiast Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, że planowane przedsięwzięcie,  ze względu na jego charakter i usytuowanie może wpływać na pogorszenie stanu środowiska i zdrowie ludzi (opinia nr 2/NZ/2011 znak: NZ.4900.I.22012 z dnia 10.01.2012r.).

Opinia ta w nieprzekonujący sposób wyjaśnia powody, dla których zdaniem organu konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W aktach sprawy brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 sierpnia 2012 r.  (znak: NZ.4900.I.50.2012 r.), na którą powołuje się organ I instancji.

 

Kolegium wskazuje, że postanowienia organów współdziałających w procesie orzekania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wyrażające jedynie opinię, nie mają charakteru wiążącego dla organu właściwego do orzekania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z czym to Burmistrz Czyżewa w sposób ostateczny przesądza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. Dlatego też ocena dokonywana w tym zakresie powinna mieć charakter kompleksowy – odpowiadający przepisom art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. i w żadnym razie nie może ograniczać się do odwołania do poglądów wypowiedzianych przez organy współdziałające.

Powyższe, istotne uchybienia, powodują konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia.

W świetle powyższego rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części, co uzasadnia wydanie postanowienia w oparciu o art. 138 § 2 w  związku z  art. 144 kpa.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

   Postanowienie niniejsze jest ostateczne. 

 

Strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może wnieść skargę do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem jego niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 30 dni od daty j ego otrzymania.

                                         przewodniczący  -  Urszula Kurządkowska
                                      członkowie         - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)
                                                               - Jadwiga Piaścik

Otrzymują na adresy z akt sprawy:                  

1.      Włodzimierz Krajewski

2.      Elżbieta Łętowska

3.      Grzegorz Koc

4.      Danuta i Stefan Koc

5.      Bogusław Dąbrowski

6.      Mieczysław Dąbrowski

7.      Agata i Marek Dąbrowscy

8.      Burmistrz Czyżewa

9.      Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2012 09:40
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2012 09:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8096 razy