Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2012 r.

                                                                                        Łomża , dnia 20 sierpnia 2012 r.

 

SKO.412/68/2012

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1  w związku z art. 127 § 2, art. 17 pkt 1  i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity     z 2000r. Dz. U. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży  w składzie orzekającym:

                        Przewodniczący :  Anna Sadowska

                        Członkowie:          Jadwiga Piaścik (spr.)

                                                      Urszula Kurządkowska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2012r. zażalenia Andrzeja Karpińskiego   na postanowienie Wójta Gminy Łomża z dnia 26 lipca 2012r. nr RGO.7627-13/08 odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r. nr  RGO.7627-13/08

            - utrzymuje w mocy  zaskarżone postanowienie.

 

U z a s a d n i e n i e

         Wójt Gminy Łomża decyzją ostateczną z dnia 13 maja 2010 r. nr  RGO.7627-13/08

ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działce nr 109/3 i 146/1 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Jarnuty gmina Łomża.

            Wnioskiem z dnia 08 czerwca 2012 r. Andrzej Karpiński wystąpił o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ww. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla opisanego przedsięwzięcia. Wskazał, że jako strona postępowania bez własnej winy nie brał udziału w tym postępowaniu.  

 Wójt Gminy Łomża decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r. odmówił wznowienia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w postępowaniu odwoławczym decyzją z dnia 19 lipca 2012 r. nr SKO.412/33/2012 uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Łomża i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

            Wójt Gminy Łomża ponownie rozpatrując wniosek  wydał postanowienie  odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r. nr  RGO.7627-13/08 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działkę nr 109/3 i 146/1 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Jarnuty gmina Łomża.

 

Na to postanowienie Andrzej Karpiński wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Podał, że jest stroną w sprawie, bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu i nie mógł zgłosić sprzeciwu wobec inwestycji, która ogromnie obniżyła wartość jego gruntów. O tym, że wiatrak stoi obok jego działki dowiedział się         10 maja 2012 r. i tego samego dnia wysłał pismo do Wójta w tej sprawie. Nie zgadza się z argumentacją , że został poinformowany poprzez obwieszczenie. Przepisy , na które powołuje się Wójt, nie mogą być podstawą do uznania, że został powiadomiony jako strona postępowania.  Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. odsyła do art. 49 K.p.a. który mówi, że „ strony mogą być  powiadomione w inny sposób , jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. O ile można byłoby uznać, że strony z terenu gminnego zostały zawiadomione, na pewno nie jest to zawiadomienie stron z innego obszaru administracyjnego. Poniósł szkodę materialną i będzie domagać się likwidacji elektrowni wiatrowej lub stosownego odszkodowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując zażalenie zważyło , co następuje:

Każda decyzja ostateczna, zgodnie z zasadą ogólną trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 § 1 k.p.a.), podlega szczególnej ochronie w celu zapewnienia stabilności stosunków prawnych, co w konsekwencji stanowi ochronę praw nabytych adresatów tej decyzji. Z tego względu wzruszenie decyzji ostatecznej może mieć miejsce jedynie w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawnych.

Złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zobowiązuje  organ do zbadania w pierwszej kolejności , czy zachodzą formalne przesłanki do wydania postanowienia o wznowieniu postępowania,  tj.  czy strona wskazała jako przyczynę żądania wznowienia którąkolwiek z podstaw wymienionych w art. 145 § 1 K.p.a., czy podanie  nie jest spóźnione ( art. 148 K.p.a.), a wnoszącemu je przysługuje przymiot strony.

Dopiero wystąpienie łącznie wszystkich wymienionych przesłanek uprawnia organ do wydania postanowienia o wznowieniu postępowania (art. 149 § 1 k.p.a.), natomiast  brak wystąpienia którejkolwiek z nich zobowiązuje  organ do wydania postanowienia  o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 k.p.a.), na które służy zażalenie.

     W tej sprawie organ I instancji stwierdził w uzasadnieniu skarżonego postanowienia, że podanie o wznowienie postępowania nie może być uwzględnione, ponieważ wnioskodawca złożył je po upływie ustawowego terminu. Zgodnie z art. 148  K.p.a. podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania; w przypadku jeżeli podanie dotyczy przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 ( strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu ) – termin biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. Z akt sprawy wynika, że Pan Andrzej Karpiński posiadał przymiot strony postępowania zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r. nr  RGO.7627-13/08 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działkę nr 109/3 i 146/1 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Jarnuty gmina Łomża. Liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), „jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Zgodnie z tym przepisem   „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W ocenie Kolegium przepis szczególny, którym jest art. 74 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. zobowiązuje organ prowadzący postępowanie do zastosowania   art. 49 K.p.a. do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach urzędowych, natomiast art. 49 K.p.a. określa  możliwe   sposoby doręczenia decyzji oraz  ustalenie wiążącego terminu dokonania tego doręczenia.

Z akt sprawy wynika, że w niniejszej sprawie na każdym jej etapie strony były  zawiadamiane przez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży  i we wsi Jarnuty. Okolicznością istotną dla tej sprawy jest,  że informacja o wydanej w dniu 13 maja 2010 r.  ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została upubliczniona w dniu 14 maja 2010 r. poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r. RGO.7627-13/08, zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża ( wydruk z datą ze strony internetowej w aktach sprawy), oraz przesłane do Urzędu Miejskiego w Łomży celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).  Stosownie zatem  do treści art. 49 K.p.a. doręczenie decyzji należy uznać za dokonane z dniem  28 maja 2010 r.(piątek), tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od tej daty liczy się miesięczny termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją z dnia 13 maja 2010 r. z przyczyny wskazanej w art. 145 § 1 pkt 4. Andrzej Karpiński złożył wniosek o  wznowienie postępowania w tym trybie dopiero w dniu 08 czerwca 2012 r. ,  a więc z uchybieniem tego terminu.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  nie dopatrzyło się nieprawidłowości w zaskarżonym  postanowieniu Wójta Gminy Łomża odmawiającym  wznowienia postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a., z powodu niezachowania terminu do złożenia wniosku. Zażalenie  nie może być więc  uwzględnione. Uniemożliwia to merytoryczną ocenę argumentów podanych w zażaleniu , które pozostają bez wpływu na treść tego rozstrzygnięcia. 

            Mając na uwadze powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze  zobowiązane było orzec  jak   w sentencji   

     Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Strony mają prawo wniesienia skargi na to postanowienie  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku , z powodu jego niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 

                        Przewodniczący :  Anna Sadowska

                        Członkowie:          Jadwiga Piaścik (spr.)

                                                      Urszula Kurządkowska

                         

 

O t r z y m u j ą:

1.      P. Andrzej Karpiński

2.      WINDPROJEKT Sp. z o.o.

      ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

3.      P. Celina Kuklo   

4.      Wójt Gminy Łomża

5.       Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

6.            a  /  a

 

Data powstania: wtorek, 21 sie 2012 14:27
Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2012 14:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8862 razy