Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA S-KO.433/61/2012 z dnia 23 lipca 2012 r.

                                                                     Łomża, dnia 23 lipca 2012 r.

S-KO.433/61/2012

                                                   D E C Y Z J A
 
  
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:
 
                                      przewodniczący -  Anna Sadowska
                                      członkowie         -  Janusz Krajewski  ( spr. )
-    Mirosław Kazimierz Anaszko

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2012 r. odwołania Mirosława Rogowskiego od decyzji Wójta Gminy Piątnica z dnia 27 czerwca 2012 r. nr GPT.6733.9.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego na terenie obejmującym część działek nr 30/1,30/2,30/4,30/5,30/6 we wsi Piątnica Włościańska, gmina Piątnica,

      u t r z y m u j e  w mocy zaskarżoną decyzję.

                                          U Z A S A D N I E N I E 

           Dnia 9 maja 2012 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża wystąpiła z wnioskiem o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego na terenie obejmującym część działek nr 30/1, 30/2,30/4,30/5,30/6 we wsi Piątnica Włościańska, gmina Piątnica. Trasę inwestycji oznaczono linią kreskowa koloru czerwonego oraz liczbami 1,2 na załączonej mapie w skali 1:500.Jednocześnie na tej samej mapie określono linią kreskową koloru niebieskiego oraz literami A,B,C,D granice obszaru objętego wnioskiem.
             Wójt Gminy Piątnica decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r. nr GPT.6733.9.2012 ustalił wnioskowaną lokalizację inwestycji celu publicznego zgodnie z wnioskiem.  Dla terenu, przez który przebiega projektowana inwestycja nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycję należy zlokalizować w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydanie decyzji zostało poprzedzone analizą warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
        Od tej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży złożył Mirosław Rogowski. Podał, że nie wyraża zgody na przebieg planowanej linii przez część jego działki nr 30/1 i 30/5.Uważa, że inwestor wskazując przebieg linii po jego działce i po granicy podszedł do sprawy w sposób bardzo go lekceważący. Inwestor na całym pasie o szerokości 3 metrów nie wskazał przebiegu planowanej budowy linii energetycznej na tej działce. Nie pytał go o zgodę w przebiegu tej linii. Budując linię energetyczną, która będzie własnością rejonu energetycznego trzeba uwzględnić odległości przy dalszych inwestycjach a także niebezpieczeństwo w przypadku ewentualnych prowadzonych prac na jego działkach 30/1 i 30/5.Działka nr 30/5 nie jest ogrodzona. W przypadku prowadzenia linii po granicy blokuje mu się możliwość wykonania ogrodzenia i w ten sposób jestem zmuszony odsunąć się od linii granicznej wykonaniem płotu. Taki wymysł inwestora jest dla niego mocno krzywdzący, na co stanowczo nie wyraża zgody. Prosi o ustalenie nowego usytuowania przebiegu linii kablowej.
      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:
             Stosownie do art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 647) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych.
W wyniku tej analizy stwierdzono, że:
- zamierzenie inwestycyjne polega na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego, realizacja zamierzenia objętego wnioskiem jest uzupełnieniem istniejącej sieci elektroenergetycznej,
-działki objęte decyzją stanowią własność prywatną,
-teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
-teren położony jest w obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz w obszarze Natura 2000 Przełomowa Dolina Narwi,
- przebieg planowanej sieci elektroenergetycznej nie koliduje z urządzeniami istniejącej infrastruktury technicznej oraz urządzeniami dróg,
-zamierzenie inwestycyjne nie będzie kolidowało z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych, umożliwi podłączenie zabudowy i terenów przyległych do sieci elektroenergetycznej.
Projekt decyzji został uzgodniony dnia 11 czerwca 2012 r. ze Starostą Łomżyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, dnia 18 czerwca 2012 r. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, dnia 14 czerwca 2012 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, dnia 4 czerwca 2012 r. z Dyrektorem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, dnia 5 czerwca 2012 r. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, dnia 5 czerwca 2012 r. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku Delegatura w Łomży.
           W zaistniałej sytuacji wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża z dnia 9 maja 2012 r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0, 4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego na terenie obejmującym część działek nr 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6 we wsi Piątnica Włościańska, gmina Piątnica, zgodnie z zaznaczeniem jej na załączniku graficznym, spełniał niezbędne warunki do wydania pozytywnej decyzji w sprawie. Brak było, więc podstaw prawnych do odmowy wydania wnioskowanej decyzji.
Należy zaznaczyć, że wydanie pozytywnej decyzji w sprawie nie oznacza jeszcze, że wnioskodawca uprawniony będzie do wybudowania linii energetycznej. Z reguły rozstrzyga o tym inny organ administracji publicznej w następnym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym postępowaniu inwestor zobowiązany jest do wykazania, że posiada prawo do dysponowania gruntem, na którym planowana jest inwestycja. Bez uzyskania stosownego prawa nie będzie mógł rozpocząć budowy.
           Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.
 
                                    Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Decyzja może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

   przewodniczący -  Anna Sadowska
   członkowie -  Janusz Krajewski  ( spr. )
     -    Mirosław Kazimierz Anaszko         

       Otrzymują na adresy z akt sprawy: 
                 
1. PGE Dystrybucja S.A. na ręce pełnomocnika Sławomira Chmielewskiego        
2.  Rejon Energetyczny Łomża
3.  Krystyna Zaręba-Lustrzykowska
4. Józef Rogowski
5. Mirosław Rogowski
6. Obwieszczenie w BIP zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
7. a/a.
 

 
 

 


 

Data powstania: wtorek, 24 lip 2012 11:45
Data opublikowania: wtorek, 24 lip 2012 11:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7618 razy