Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 433/65/2012 z dnia 23 lipca 2012 r.


SKO. 433/65/2012
Łomża, dnia 23 lipca 2012 r.
 

D E C Y Z J A 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym: 

    przewodniczący  -  Anna Sadowska
    członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                    
      -  Urszula Kurządkowska

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2012 r. odwołania Pawła Przestrzelskiego i Wiesława Przestrzelskiego od decyzji Burmistrza Jedwabnego z dnia 28 czerwca 2012 r. znak : BIOŚ.6733.3.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-O,4kV do zasilania budynku gospodarczego, na działkach nr ew. 16, 15/2, 15/4, 72, położonych w obrębie wsi Kaimy, gmina Jedwabne

           uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, repre¬zentowana przez Elektryczną Pracownię Projektowo-Inwestycyjną ,,GRID" Maciej Czerwonko, wystąpiła w dniu 24 kwietnia 2012 r. do Burmistrz Jedwabnego z wnioskiem o ustalenie lokalizacji in¬westycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN-O,4kV do zasilania budynku gospodarczego, na działkach nr ew. 16, 15/2, 15/4, 72, położonych w obrębie wsi Kaimy, gmina Jedwabne.
Burmistrz Jedwabnego stronom zapewnił (z pominięciem inwestora)  czynny udział w postępowaniu, przesyłając właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,  zawiadomienie z dnia 7  maja 2012 r. o wszczęciu postępowania i stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ,,u.p.z.p.”, dokonał zawiadomienia stron w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania.
Następnie, po przygotowaniu projektu decyzji, pismem z dnia 23 maja  2012 r. wystąpił o uzgodnienia wymagane prawem.
Po tak przeprowadzonym postępowaniu Burmistrz Jedwabnego, cytowaną w sentencji decyzją,  na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 54 i 56 u.p.z.p., ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
W decyzji określił warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w tym wskazał, iż ,,realizacja inwestycji nie może zmieniać istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich i winna zachować wymagane odległości od granic działek sąsiednich wymagane warunkami technicznymi”.
 Wskazał nadto m.in., iż :
- należy zachować wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w tym, w szczególności: zasięg przestrzennej uciążliwości związanej z lokalizacją i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie może przekroczyć granic terenu będącego w dyspozycji inwestora (na cele budowlane); projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich.

- załącznik graficzny (linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na kopii mapy w skali 1:1000), sporządzony w dwóch egzemplarzach (jeden znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymał wnioskodawca), stanowi integralną część decyzji.

Z decyzją tą nie zgodzili się Paweł Przestrzelski i Wiesław Przestrzelski, którzy w przewidzianym terminie złożyli, za pośrednictwem organu I instancji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.
W złożonym odwołaniu Paweł Przestrzelski wskazał, że będzie budował budynki gospodarcze i układał na podwórku kostkę brukową dlatego nie wyraża zgody na przebieg przedmiotowej linii przez jego działkę oznaczoną nr ewid. 16. Wiesław Przestrzelski zaś brak zgody na budowę wnioskowanej linii argumentował budową domu i obiektu handlowo-gastronomicznego na działce nr ewid. 15/2, będącej jego własnością.
Odwołujący, nie zarzucili zaskarżonej decyzji naruszenia chociażby jednego przepisu postępowania administracyjnego lub prawa materialnego dlatego zapewne nie wnieśli  o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, stwierdziło, co następuje.
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie-aczkolwiek z innych względów aniżeli wskazanych w motywach wniesionego odwołania.
Na wstępie podkreślić należy, że podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia niniejszej sprawy stanowią przepisy u.p.z.p. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Postępowanie zaś winno być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-dalej k.p.a. Legalność decyzji administracyjnej wymaga jej zgodności nie tylko z prawem materialnym, lecz także z przepisami postępowania administracyjnego. Z nadesłanych akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja nie została  poprzedzona prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, o czym w dalszej części uzasadnienia
Ponadto Kolegium uznało za celowe wskazanie, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analogicznie jak decyzja o warunkach zabudowy, nie jest decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 u.p.z.p.). Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, natomiast odmowa wydania decyzji wymaga wskazania przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
Przepis art. 50 ust.1 u.p.z.p.  stanowi, że inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy odpowiednim stosowaniu art.61 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Inwestor składając taki wniosek musi spełnić wszystkie wymogi prawidłowo złożonego wniosku określone w przepisie art. 52 ust. 2 u.p.z.p.). Stosownie do tego przepisu wniosek powinien zawierać:
• określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
• charakterystykę inwestycji, obejmującą m.in.: określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Wymieniony w art. 52 ust. 2 pkt 2c u.p.z.p.  zespół danych charakteryzujący wpływ na środowisko planowanej inwestycji jest elementem fakultatywnym. Staje się on obowiązkowy w przypadku (mającym miejsce w rozpatrywanej sprawie), gdy zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Tak więc wniosek musiał zawierać określenie oddziaływań na środowisko, w szczególności negatywnych, a organ I instancji był zobowiązany do badania wskazanego oddziaływania. Pojęcie oddziaływania musi być rozumiane szeroko, zarówno jako wpływ na środowisko przyrodnicze, jak i nieruchomości sąsiednie, przy czym granice obszaru oddziaływania wyznacza oddziaływanie faktyczne.
Należy wskazać, iż organ administracji publicznej jest związany wnioskiem i merytoryczne rozpoznanie sprawy możliwe jest wyłącznie w oparciu o wniosek spełniający wymogi formalne. W związku z tym Kolegium stwierdza, że organ I instancji nie dopełnił obowiązku sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku rozpoznając sprawę mimo jego braków. Ponadto zwraca uwagę, że w przypadku oceny, że wniosek inwestora został prawidłowo złożony to należało w pierwszej kolejności dokonać analizy wniosku pod kątem, czy przedmiotowa inwestycja może być zrealizowana w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też decyzji o warunkach zabudowy, a nie bezkrytycznie przyjąć wniosek inwestora i uznać że jest to inwestycja celu publicznego. Na taki tok postępowania wskazuje art.59 ust.1 i art. 50 ust.1 u.p.z.p., z którego wynika, że wydawanie przez organ decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - obejmującej  ściśle wyliczony (zamknięty) katalog inwestycji o znaczeniu publicznym określony w art.2 pkt 5 u.p.z.p., w zw. z art.6 pkt 2 (a nie art.6 pkt 7-wskazanym przez organ) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)  stanowi wyjątek od zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Organ I instancji w tej kwestii uznał, że inwestycja objęta wnioskiem jest inwestycją celu publicznego, ponieważ treść wniosku mieści się w mylnie wskazanym przepisie art. 6 pkt 7, nie wyjaśniając przy tym :
-  jakimi motywami organ kierował się uznając tę inwestycję za inwestycję celu publicznego,
- dlaczego przedmiotowa inwestycja nie może zostać zrealizowana w trybie postępowania o ustalenie warunków zabudowy, zgodnie z przepisem art. 59 u.p.z.p.
Organ I instancji w sposób wyczerpujący nie uzasadnił tej kwestii, przytaczając jedynie stosowne przepisy. Uchybienie to daje podstawę do przyjęcia naruszenia przez organ przepisów prawa materialnego art. 50 ust.1 w zw. art.2 pkt 5 u.p.z.p, art.6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że dla terenu objętego wnioskiem PGE Dystrybucja S.A nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p. celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. 
Z brzmienia art. 53 ust.1 u.p.z.p. wynika, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie mają zastosowanie dwie formy zawiadamiania. Oto one :
• inwestora a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, w przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem tych terenów, zawiadamia się na piśmie ( art. 39 k.p.a), natomiast
• podmioty, którymi mogą być właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenami będącymi przedmiotem postępowania, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., a nie są inwestorami ani też właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, są zawiadamiane przez obwieszczenie, a także w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania (art. 49 k.p.a.).
Tymczasem Burmistrz Jedwabnego pismem z dnia 7  maja 2012 r.  zawiadomił o wszczęciu postępowania jedynie właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego. Pismo to nie zostało skierowane do inwestora - akta sprawy nie zawierają dowodów świadczących o wykonaniu powyższego ustawowego obowiązku wobec inwestora. Natomiast podmioty, którymi mogą być właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenami będącymi przedmiotem postępowania, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. zostały zawiadomione przez obwieszczenie. Brak jest informacji w aktach sprawy, czy zostały one zawiadomione w sposób zwyczajowo przyjęty w gm. Jedwabne. Co prawda w aktach sprawy znajduje się Zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, na którym ołówkiem dopisano ,,zdjęto z tablicy ogłoszeń” – nie wiadomo gdzie zlokalizowanej i kiedy na niej umieszczono i  kiedy zdjęto wskazane zawiadomienie.
Po przygotowaniu projektu decyzji przez Jana Citko - osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów, pismem z dnia 23 maja 2012 roku organ I instancji zwrócił się o wymagane prawem uzgodnienia, zawiadamiając o tym inwestora i właścicieli nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego.
Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2012 r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, uzgodnił projekt niniejszej decyzji w określony w postanowieniu sposób, zaś Starosta Łomżyński postanowieniem z dnia 8 czerwca 2012 r. uzgodnił projekt decyzji  w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Z materiałów sprawy wynika, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 53 ust.1 u.p.z.p.  o postanowieniach tych oraz decyzji kończącej postępowanie strony nie zostały zawiadomione ani na piśmie, ani w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Z powyższego wynika, że organ pierwszej instancji przeprowadził postępowanie z naruszeniem ustawowego  obowiązku ustalonego w art. 53 ust.1 u.p.z.p.
Ponadto Kolegium stwierdza naruszenie  dyspozycji z art. 53 ust. 3 u.p.z.p, zgodnie z którą organ (nikt inny) w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Burmistrz Jedwabnego przed wydaniem decyzji był zatem zobowiązany stwierdzić zgodność planowanego zamierzenia inwestycyjnego z obiektywnym porządkiem prawnym. Wymagało to zbadania obowiązującej u.p.z.p i ustaw szczególnych oraz aktów prawa pod ustawowego celem ustalenia warunków i zasad dla obszaru objętego zakresem wnioskowanej inwestycji oraz charakteru samej inwestycji.
W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, że ,,W wyniku analizy uwarunkowań stanu istniejącego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizacje inwestycji, ustalono, co następuje …..”.
W przedłożonych aktach administracyjnych brak analizy obejmującej jakiekolwiek ustalenia,  a to oznacza. że organ I instancji  naruszył art. 53 ust. 3 u.p.z.p, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Wskazane wyżej uchybienia przepisom postępowania i przepisom prawa materialnego stanowiły o konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
W tym miejscu skład orzekający zaznacza, iż organ odwoławczy nie jest w stanie ustalić lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego we własnym zakresie, gdyż musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w znacznej części, co prowadziłoby do naruszenia zasady (zawartej w art. 15 kpa) dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, która polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy. Organ odwoławczy, zgodnie z art. 136 kpa może przeprowadzić jedynie uzupełniające postępowanie dowodowe, nie może zaś zastąpić Burmistrza jedwabnego w dokonaniu czynności wyjaśniających. Przy kolejnym rozpoznaniu sprawy organ I instancji uzupełni postępowanie w zakresie wskazanym przez Kolegium  i wyjaśni zawarty w zaskarżonej decyzji zapis, iż  projektowana inwestycja nie może kolidować z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich. Przede wszystkim wskaże przedział czasowy i jak w przedziale tym projektuje się  zagospodarowanie terenów sąsiednich.
Odnosząc się do zarzutów odwołujących  Kolegium stwierdza, że  podnoszone zarzuty nie znajdują uzasadnienia prawnego na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ustawa nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana była zgoda właścicieli nieruchomości na jej realizację.
Zgodnie z treścią art. 53 ust. 6 ustawy strona odwołująca się od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego musi wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty wobec decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Oznacza to, że zarzuty odnoszące się do decyzji powinny określać te jej elementy, z których odwołująca jest niezadowolona, wraz ze wskazaniem przepisów prawnych. Odwołująca winna nie tylko wskazać jakich zmian oczekuje w kwestionowanej decyzji, albo przeprowadzonego ponownie postępowania, lecz także wskazać dowody uzasadniające jej żądanie.
Skład orzekający stwierdza, że skarżący wnosząc odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji nie uczynili zadość wymogom wskazanym w dyspozycji art. 53 ust. 6 u.p.z.p. Analizowane odwołanie czyni jedynie zadość wymogom formalnym określonym w kodeksie (art. 63 i art. 128 kpa), zaś w odniesieniu do części uzasadniającej jego wniesienie, nie odpowiada ono warunkom wskazanym w ustawie. Odwołanie nie zawiera żadnego zarzutu odnoszącego się do decyzji, nie określa istoty i zakresu żądania i nie wskazuje dowodów uzasadniających je.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

                Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.


    przewodniczący  -  Anna Sadowska
    członkowie      - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                    
      -  Urszula Kurządkowska
                                                                                                                                                             -

Otrzymują na adresy z akt sprawy : 
1. Elektryczna Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
"GRID" Maciej Czerwonko,
ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża,
2. Wiesław Przestrzelski
 ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 10/38, 18-400 Łomża,
3. Aneta i Paweł Przestrzelscy
 Kaimy 13, 18-420 Jedwabne,
4. Franciszek Janczewski
 ul. Szkolna 9, 18-420 Jedwabne,
5. Józef Janczewski
 ul. Naftowa 35A184 , 41-200 Sosnowiec,
6. Kazimierz Janczewski
 Kaimy 14, 18-420 Jedwabne,
7. Jolanta i Wojciech Kamińscy
 Kuczewskie 3, 18-420 Jedwabne,
8. Tomasz Rokuszewski
 ul. Kazańska 15/25, 18-400 Łomża,
9. Małgorzata Rokuszewska
 ul. Fabryczna 15B, 18-400 Łomża,
10. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
11. Burmistrz Jedwabnego
     12.  Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 lip 2012 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2012 12:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7319 razy