Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO.412/33/2012 z dnia 19 lipca 2012 r.

 

Łomża, dnia 19 lipca 2012 r.
S-KO.412/33/2012

D  E  C  Y  Z  J  A

Na podstawie art. 138 § 2 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:
przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
członkowie:         - Janusz Krajewski
- Urszula Kurządkowska
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2012 r. odwołania Pana Andrzeja Karpińskiego zam. Łomża, ul. Wojska Polskiego 14 od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2012 r., nr RGO.7627-13/08 odmawiającej wznowienia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 109/3 i 146/1 położonych w obrębie miejscowości Jarnuty, gmina Łomża zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r., nr RGO.7627-13/08
uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Andrzej Karpiński wnioskiem z dnia 31 maja 2012 r. zwrócił się do Wójta Gminy Łomża o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r., nr RGO.7627-13/08 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 109/3 i 146/1 położonych w obrębie miejscowości Jarnuty, gmina Łomża.  W jego uzasadnieniu wskazał, że nie brał udziału w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Łomża po rozpatrzeniu wniosku decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r., nr RGO.7627-13/08 odmówił wznowienia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 109/3 i 146/1 położonych w obrębie miejscowości Jarnuty, gmina Łomża zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Łomża z dnia 13 maja 2010 r., nr RGO.7627-13/08.  W jej uzasadnieniu wskazał, że jako strona postępowania był zawiadamiany poprzez obwieszczenia Wójta o prowadzonym postępowaniu i dlatego uznał brak spełnienia przesłanki z art. 145 § 1 pkt 4 Kpa.
Z decyzją tą nie zgodził się Pan Andrzej Karpiński i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży prosząc o jej uchylenie. W jego uzasadnieniu wskazał, że jest właścicielem działki graniczącej bezpośrednio z działką na której postawiono elektrownię wiatrową. Jest stroną postępowania, lecz bez własnej winy nie brał w nim udziału. Działka straciła na wartości a miał wobec niej inne plany zagospodarowania.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:
Zgodnie z art. 149 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia.
A skoro tak, to brak było podstaw prawnych do wydania przez Wójta Gminy Łomża decyzji o odmowie wznowienia postępowania w ww. sprawie.
Wydanie postanowienia odmawiającego wznowienie postępowania jest możliwe tylko w razie, gdy wznowienie postępowania z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych jest niedopuszczalne oraz gdy strona złożyła żądanie wznowienia postępowania z uchybieniem ustawowego terminu określonego w art. 148 §  1 i § 2 Kpa, a nie ma podstaw  do jego przywrócenia. Natomiast nie jest możliwe wydanie postanowienia o odmowie wznowienia postępowania z powodu braku podstaw wznowienia postępowania ( art. 149 § 2 Kpa ). Ustalenie wystąpienia podstaw wznowienia postępowania może nastąpić wyłącznie w toku postępowania wznowionego, prowadzonego zgodnie z regułami prawa procesowego, o czym stanowi wprost art. 149 §  2 Kpa. Zobacz również w tej sprawie nadal aktualny wyrok NSA z dnia 20 czerwca  1991 r., , sygn. akt IV SA 487/91 ( ONSA 2/91, poz. 50 ), w którym sąd stwierdził, iż przed wydaniem postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie organ pierwszej instancji nie ma prawa merytorycznie odnosić się do  argumentów stanowiących podstawę wznowienia postępowania.
Stąd też Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznając odwołanie za uzasadnione postanowiło zaskarżoną decyzję uchylić i sprawę przekazać organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy organ pierwszej instancji ustali, czy w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki dające podstawę do wydania postanowienia o odmowie wznowienia postępowania ( art. 149 § 3 w związku z art. 145 § 1 i art. 148 § 1 Kpa ). Jeżeli wynik tych ustaleń będzie negatywny należy w oparciu o art. 149 § 1 Kpa wznowić postępowanie w sprawie w formie postanowienia, które stosownie do art. 149 § 2 Kpa stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, a po jego przeprowadzeniu wydać decyzję w oparciu o art. 151 Kpa.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Strony mają prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)
członkowie:         - Janusz Krajewski
- Urszula Kurządkowska
Otrzymują:
1/ Pan Andrzej Karpiński
2/ WINDPROJEKT sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
3/ Pani Celina Kuklo
4/ Pan Wójt Gminy Łomża
5/ ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: czwartek, 19 lip 2012 14:37
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2012 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7685 razy