Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/32/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.

                       Łomża, dnia 17 lipca 2012 r.
SKO. 412/32/2012

D e c y z j a
Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm./ oraz art. 138 § 1 pkt 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :
przewodniczący     - Anna Sadowska
członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.) 
                       - Janusz Krajewski
 po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2012 r. odwołania Edwarda Przestrzelskiego od decyzji Burmistrza Jedwabnego z dnia 14 czerwca 2012r. znak BIOŚ. 6220.1.2012  ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 85,5 DJP oraz silosu na kiszonkę ze zbiornikiem na soki kiszonkowe, przewidzianego do realizacji  na działce nr 157 położonej w obrębie Kąty, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie,
• uchyla zawarty w pkt 3 zaskarżonej decyzji zapis ,,W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o warunkach zabudowy należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska” i wprowadza podpunkt 6 - Zaprojektować i wykonać, zachowując normatywne wskaźniki wodoszczelności i mrozoodporności :
-  silos  przejazdowy na kiszonkę (o wymiarach do 9,00m*30,00m), składający się  z  żelbetowej płyty posiadającej spadek 1% w kierunku kratek spływowych oraz żelbetowych ścian oporowych (o wysokości 1,80m)  wylewnych na mokro (klasa wytrzymałości betonu: min. B25). W celu zabezpieczenia silosu przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza, poziom górnej płaszczyzny dna silosu w najniższym punkcie powinien znajdować się powyżej terenu otaczającego silos, a teren powinien być ukształtowany w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych na zewnątrz,
- podziemny zamknięty zbiornik na soki kiszonkowe (o wymiarach 2,00m*3,20 m i głębokości 1,45 m), składający się z żelbetowej płyty dennej (wylewanej na mokro),   czterech ścian betonowych oraz płyty żelbetowej nad zbiornikiem.
• w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie
Cytowaną w sentencji decyzją  Burmistrz Jedwabnego, po rozpatrzeniu wniosku Jarosława Rogowskiego, ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hodowlanego tj. obory rusztowej (bezściołowej) o obsadzie 85,5 DJP, z częścią ściołową dla cieląt, z kanałami podrusztowymi o pojemności 1100 m3 oraz silosu na kiszonkę o pojemność 445,5 m3 wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe, przewidzianego do realizacji  na działce nr 157 położonej we wsi  Kąty, gm. Jedwabne.
Podstawę prawną wydanej decyzji stanowiły art. 71 ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 79, 80 ust.1. art. 82 i 85 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwana dalej w skrócie ,, ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 103 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1379, dalej jako rozporządzenie).
Z decyzją tą nie zgodził się  Edward Przestrzelski, który - dochowując ustawowego terminu - złożył za pośrednictwem organu I instancji odwołanie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.
W odwołaniu nie wskazał przepisów postępowania lub prawa materialnego, które w jego ocenie zostały naruszone.
W motywach odwołania podał m.in., że ,,zaskarżona decyzja pomimo bardzo szczegółowego i obszernego przedstawienia analizy uwarunkowań środowiskowych nie zawiera żadnej informacji dotyczącej części planowanej inwestycji odnoszącej się do budowy silosu. Decyzja będąca przedmiotem odwołania nie wskazuje rodzaju silosu, nie omawia rozwiązań budowlanych ani nie zawiera żadnej analizy porównawczej czy technicznej pod kątem wymogów projektowych i realizacji inwestycji”.
W ocenie odwołującego przedmiotowa decyzja  nie zawierała kompleksowej oceny uwarunkowań środowiskowych dla wniosku złożonego przez Jarosława Rogowskiego, brak w niej wskazań związanych z uwarunkowaniami wynikającymi z budowy silosu.
Uznał, że skoro ma prawo i możliwości w przyszłości do ewentualnego rozbudowania i modernizacji także swoich zabudowań zagrodowych, to kwestia oddziaływania silosu budowanego na działce nr 157 na plany przyszłościowe odwołującego lub jego następców prawnych powinna być uwzględniona.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania, mając na względzie następujące okoliczności faktyczne i prawne, zważyło co następuje:
W rozpoznawanej sprawie Kolegium uznało za niezbędne wskazanie na wstępie, że celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na koniec postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i stanowi odzwierciedlenie wszystkich jego etapów: począwszy od złożenia wniosku, po uzgodnienia, analizę dołączonej do wniosku dokumentacji i konsultacje społeczne.
Planowana inwestycja, w myśl § 3 ust. 1 pkt 103 lit a rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego  może być wymagane sporządzenie raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.
W niniejszej sprawie, Burmistrz Jedwabnego postanowieniem z dnia 14 marca 2012r. po zasięgnięciu opinii :
- Państwowego Powiatowego Inspektor a Sanitarnego w Łomży (opinia z dnia 29 lutego 2012 r.), stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (postanowienie z dnia 24 lutego 2012r.) stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego ograniczony zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia i ustalił wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami art. 66 ustawy ooś. – odstępując od wymagań określonych w ust.1pkt 4, 13 i 16.
W dniu 28 marca 2012 roku inwestor przedłożył, sporządzony w marcu 2012 r. Raport o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 77 ust.2 ustawy  ooś. Burmistrz Jedwabnego przesłał złożony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży, który to organ zaopiniował pozytywnie przedmiotową inwestycję (opinia nr 56/NZ/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) i określił warunki jej realizacji w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
-  Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku, który wskazując na działania jakie należy podjąć na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz na wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji budowlanej, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2012 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia, decyzją z dnia 14 czerwca 2012r. znak BIOŚ. 6220.1.2012,  Burmistrz Jedwabnego określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanej inwestycji, przenosząc do niej warunki zawarte w postanowieniach organów uzgadniających - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W treści decyzji organ I instancji, w odniesieniu do obory wolnostanowiskowej,  szczegółowo określił rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,  warunki wykorzystania terenu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Natomiast zarówno w decyzji jak i w jej załączniku - charakterystyce przedsięwzięcia – wskazał jedynie powierzchnię zabudowy planowanego silosu na kiszonkę ze zbiornikiem na soki kiszonkowe - ok. 270 m2 i jego  pojemność- 445,5 m3. W ocenie Kolegium, skoro organ I instancji nie przeniósł z karty informacyjnej przedsięwzięcia do załącznika decyzji przyjętych rozwiązań koncepcyjno-projektowych silosu na kiszonkę, to należało zaskarżoną decyzję uzupełnić poprzez wskazanie wymagań koniecznych do  uwzględnienia w projekcie budowlanym. Odcieki z zakiszonej masy będą gromadzone w bezodpływowej szczelnej studzience skąd wywożone będą na pola, z których pochodziła zakiszona zielonka. Przyjęte rozwiązania zapewnią ograniczanie negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a jego realizacja nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach. Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swój cel, którym jest m.in. wybudowanie silosu do zakiszania zielonki, ze swej istoty powoduje, że odcieki z pryzmy kiszonkowej są zagospodarowane właściwie, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 42 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p.) może następować tylko w takim zakresie, w jakim nie jest objęta przepisami Prawa budowlanego, a więc w granicach określonych ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego a w razie braku planu w granicach określonych przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie w tym postępowaniu. Celem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesądzenie o zgodności zamierzonej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego bądź przepisami szczególnymi i z tego też względu ochrona interesów osób trzecich może być rozważana w tych właśnie granicach. Organ wydający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie może wkraczać w badanie i rozpoznanie organów administracji architektoniczno – budowlanej. Z tego względu ochrona interesów osób trzecich na etapie ustalania warunków zabudowy nie może przejmować działań właściwych ochronie interesów osób trzecich na etapie pozwolenia na budowę, wobec czego nie może być tak konkretna i szczegółowo określona, jak w pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym Kolegium uznało za niezbędne usunięcie zawartego w pkt 3 zaskarżonej decyzji zapisu ,,W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o warunkach zabudowy należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska.
  W uzasadnieniu organ I instancji opisał przebieg postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym Kolegium stwierdza, że organ I instancji z poszanowaniem przepisów prawa procesowego zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz wymogów przewidzianych w dziale V ustawy ooś przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego zamierzenia budowlanego, zaś zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji oparł na wynikach tego postępowania. Ponadto podał argumenty, które w postępowaniu tym podlegały rozważeniu.
Organ I instancji dochował warunków przewidzianych w art. 30, art.33 i art. 79 ust 1 ustawy ooś tj. zapewnił społeczeństwu udział w postępowaniu. Dane m.in. o złożonym wniosku, wszczęciu postępowania, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków  oraz o sporządzonym raporcie zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie : na tablicy ogłoszeń sołectwa Kąty oraz na stronie internetowej BIP Gminy Jedwabne.
  Ponadto o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania przedmiotowej decyzji Burmistrz Jedwabnego informował Inwestora i osoby uznane za jego strony. Akta sprawy zawierają dowody świadczące o wykonaniu powyższego ustawowego obowiązku.
Stosownie do treści art. 85 ust.3 ustawy ooś organ I instancji podał do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
W świetle powyższego Kolegium uznało, iż zaskarżona decyzja, po uzupełnieniu dokonanym przez Kolegium, jest prawidłowa, a także prawidłowo zostało przeprowadzone postępowanie poprzedzające jej wydanie. W szczególności odwołujący nie podważył skutecznie decyzji Burmistrza Jedwabnego z dnia 14 czerwca 2012r. znak BIOŚ. 6220.1.2012  i treści raportu odnośnie emisji szkodliwych substancji do powietrza. W odwołaniu nie wywiedziono żadnej tezy, z której wynikałoby potencjalne zagrożenie dla środowiska i ochrony zdrowia.
  Zarzut zawarty w odwołaniu, niezrozumiały dla Kolegium, dotyczący oddziaływania przedmiotowego silosu na plany przyszłościowe odwołującego lub jego następców prawnych, nie zasługuje na uwzględnienie. Kwestią kluczową przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodność planowanej inwestycji z obowiązującym prawem w zakresie jej wpływu na środowisko naturalne, a nie na bliżej nie sprecyzowane plany odwołującego.
Przeprowadzona zgodnie z referencyjnymi metodami analiza oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia (budowa obory i silosu)  nie wykazała znaczących oddziaływań na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzać istotnych zagrożeń dla środowiska zarówno na etapie budowy jak i użytkowania, pomimo bezpośredniego, długoterminowego i stałego oddziaływania na środowisko, wynikającego z cyklu hodowlanego i technologii hodowli, gromadzenia i zagospodarowania pasz i  nawozów naturalnych. Charakter bezpośredniego, ale krótkoterminowego i chwilowego oddziaływania na środowisko będą miały prace prowadzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się natomiast pośredniego, wtórnego i skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również wykorzystywania zasobów środowiska w trakcie jego realizacji.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.
 Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

przewodniczący     - Anna Sadowska
członkowie :           - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.) 
                       - Janusz Krajewski

Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1. Jarosław Rogowski
Ks. Anny 8/39, 18-400 Łomża,
2. Kazimierz Grzymkowski
Kąty 11, 18-423 Przytuły,
3. Edward Przestrzelski
Kąty 11, 18-423 Przytuły
4. Ireneusz Rogowski
Ks. Anny 8/39, 18-400 Łomża,
5. Wiesław Milewski
  Biodry 20, 18-420 Jedwabne,
6. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 ul. Poznańska 141 B, 18- 400 Łomża,
7. Józef Rogowski,
Kąty 9, 18-423 Przytuły,
8. Burmistrz Jedwabnego,
9. Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: wtorek, 17 lip 2012 12:23
Data opublikowania: wtorek, 17 lip 2012 12:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7384 razy