Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 433/53/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

SKO. 433/53/2012                                                                                         Łomża, dnia 11 lipca 2012 r.
D E C Y Z J A
Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :
przewodniczący  -  Anna Sadowska
członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                     -  Urszula Kurzadkowska
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 r. odwołania Mariana i Alicji Kużawa, reprezentowanych przez radcę prawnego Marka Marcina Biernackiego,  od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2012 r. znak : GP.6733.5.2012 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach nr  1394/2, 1528/2 oraz częściach działek nr 1529/2, 1526/3, 1526/6, 1527, 1525/59, 1541/7, 1525/57, 1525/70, 1525/66 położonych w Zambrowie,
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
Uzasadnienie
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowana przez Romualda Paniczko - Kierownik Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym Rejonu Energetycznego Łomża, wystąpiła w dniu 23 stycznia 2012 r. do Burmistrz Miasta Zambrów z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 14 marca  2012 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach nr  1394/2, 1528/2 oraz częściach działek nr 1529/2, 1526/3, 1526/6, 1527, 1525/59, 1541/7, 1525/57, 1525/70, 1525/66 położonych w Zambrowie
Burmistrz Miasta Zambrów zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu, przesyłając inwestorowi, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,  zawiadomienie z dnia 16  marca 2012 r. o wszczęciu postępowania i stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), .)- zwanej dalej w skrócie ,,u.p.z.p.”, dokonał zawiadomienia stron w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania.
Następnie, po przygotowaniu projektu decyzji, pismem z dnia 10 kwietnia  2012 r. wystąpił o uzgodnienia wymagane prawem, zawiadamiając o tym wszystkie podmioty będące stronami postępowania.
Po tak przeprowadzonym postępowaniu Burmistrz Miasta Zambrów, cytowaną w sentencji decyzją,  na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i ust. 3, art. 52 ust. 1, art. 53 i 54 u.p.z.p., ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
W decyzji określono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.
Wskazano ponadto m.in., iż:
- realizacja inwestycji nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich i winna nastąpić przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa;
- załącznik graficzny (linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na kopii mapy w skali 1:1000), sporządzony w dwóch egzemplarzach (jeden znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymał wnioskodawca), stanowi integralną część decyzji.
W uzasadnieniu podając motywy rozstrzygnięcia wyjaśniono, iż teren inwestycji położony jest na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie - zarządca drogi publicznej ul. Wądołkowskiej -  decyzją znak: PZD.6852.14.2012.VI z dnia 2012-02-07 wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogowym ulicy Wądołkowskiej w Zambrowie linii napowietrznej nN 0,4kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV.
Z decyzją tą nie zgodzili  się  Marian i Alicja Kużawa, reprezentowani przez radcę prawnego Marka Marcina Biernackiego, którzy w przewidzianym terminie złożyli, za pośrednictwem organu I instancji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.
Odwołujący wnieśli  o uchylenie decyzji organu I instancji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego:
- art. 50 ust. 4 u.p.z.p. - sporządzenie projektu decyzji przez osobę nie spełniającą wymogów formalnych określonych we wskazanym przepisie tj. nie wpisanej na listę samorządu urbanistów lub architektów,
- art. 54 ust. 3 u.p.z.p. polegające na doręczeniu decyzji bez wymaganego załącznika graficznego nie pozwalającego określić gdzie zlokalizowana jest na nieruchomości odwołujących planowana inwestycja,
- art. 52 ust. 3 u.p.z.p.  poprzez nie określenie w części opisowej decyzji warunków koniecznych do ochrony zdrowia ludzkiego ( pkt. 2 d) zgodnie z wymogiem wskazanego przepisu.
Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, uznało, iż odwołanie nie jest zasadne, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.
W świetle art.6 ust.2 pkt 1 u.p.z.p.  każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Jednocześnie zgodnie z art. 56 u.p.z.p.  nie można odmówić wydania pozytywnej decyzji lokalizacyjnej, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli tylko jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Bezsporne jest - niekwestionowane przez stronę skarżącą -, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizuje, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, cel publiczny, gdyż zgodnie z przywołanym przepisem celem publicznym jest budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Bezsporne jest również to, że ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że :
inwestor składając wniosek (uzupełniony na wezwanie organu) spełnił wszystkie wymogi prawidłowo złożonego wniosku określone w przepisie art. 52 ust. 2 u.p.z.p.,
dla terenu objętego wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p. celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. W związku z powyższym organ I instancji przeprowadził postępowanie na zasadach i w trybie art. 50 i następnych u.p.z.p.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji i decyzji kończącej postępowanie. zawiadomiono :
inwestora - wnioskodawcę, a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na   których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego poprzez doręczenie pisma,
podmioty, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 kpa, przez obwieszczenie.
Organ przed wydaniem decyzji był zobowiązany stwierdzić zgodność planowanego zamierzenia inwestycyjnego z obiektywnym porządkiem prawnym. Wymagało to zbadania obowiązującego administracyjnego prawa materialnego (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych) celem ustalenia warunków i zasad dla obszaru objętego zakresem wnioskowanej inwestycji oraz charakteru samej inwestycji.
W ocenie Kolegium organ I instancji w postępowaniu wyjaśniającym uczynił zadość przepisowi art. 53 ust. 3 u.p.z.p.- wydanie decyzji poprzedził analizą warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu, oraz analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Z dokonanych ustaleń wynika m.in., że  planowane zamierzenie inwestycyjne :
- będzie realizowane w drodze stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego i terenie stanowiącym własność prywatną,
- nie jest zaliczane do inwestycji, dla których jest wymagane lub może być wymagane  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.
W przedłożonych aktach administracyjnych znajduje się analiza obejmująca powyższe  ustalenia. Wyniki analizy znalazły swój wyraz w treści rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji o warunkach zabudowy, jak tego wymaga art. 107 § 3 k.p.a. w powiązaniu z art. 54 u.p.z.p. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wskazuje sposób w jaki ustalono stan faktyczny dotyczący inwestycji oraz miejsca jej realizacji, w kontekście wniosku inwestora. Dokonane ustalenia znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji i korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.
Projekt decyzji, wbrew twierdzeniom odwołujących, został sporządzony przez mgr inż. arch. Marka Jankowskiego - osobę wpisaną na listę Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów nr PD-0148.
W ocenie organu odwoławczego ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zaskarżona decyzja jest zgodna z powołanymi w niej przepisami prawa, procedura ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nie została naruszona, strony miały możliwość zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski i zastrzeżenia, organ I instancji przeprowadzając postępowanie zbadał zgodność wnioskowanej inwestycji z zasadami określonymi ustawą, a zaskarżona decyzja nie narusza uprawnień osób trzecich, nie narusza prawa materialnego, a także prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych - stanowi pierwszy etap postępowania inwestycyjnego. Dopiero uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi dla inwestora podstawę do rozpoczęcia inwestycji.
Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołujących  Kolegium stwierdza, że  podnoszone zarzuty nie znajdują uzasadnienia prawnego na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ustawa nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana była zgoda właścicieli nieruchomości na jej realizację.
Nie znajduje uzasadnienia także podnoszony zarzut w przedmiocie nie ustalenia w decyzji organu I instancji wymogów dotyczących ochrony interesów osób trzecich. Ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może następować, przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko w takim zakresie, w jakim nie jest objęta przepisami Prawa budowlanego, a więc w granicach określonych przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie w tym postępowaniu. Z tego względu ochrona interesów osób trzecich na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego  nie może przejmować działań właściwych ochronie interesów osób trzecich na etapie pozwolenia na budowę, wobec czego nie może być tak konkretna i szczegółowo określona, jak w pozwoleniu na budowę.
Organ I instancji w pkt 2f ustalił szczegółowo, że: ,,zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności ochronę przed: oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, a także przed uciążliwościami powodującymi zakłócenia elektryczne; oddziaływanie inwestycji na środowisko należy ograniczyć do linii rozgraniczających teren inwestycji”.
Kolegium zgadza się ze stanowiskiem strony, iż w sytuacji, gdy integralną częścią decyzji pozostają załączniki (tu w postaci kopii mapy zasadniczej, na którą naniesiono linie rozgraniczające teren inwestycji), obowiązkiem organu było doręczenie stronie (stronom) postępowania pełnej decyzji administracyjnej tj. decyzji z załącznikiem. W sprawie niniejszej, toczącej się z udziałem niewielu stron, sporządzenie odpowiedniej liczby kserokopii załącznika decyzji nie wiązało się z trudnościami nie do przezwyciężenia, które nie rzutowały na stan budżetu Gminy.
W ocenie Kolegium doręczenie stronie odwołującej  niekompletnej decyzji (bez załącznika) mogło być rozpatrywane wyłącznie jako uchybienie procesowe mogące mieć wpływ na wynik sprawy.
Alicja Kużawa zapoznając  się w dniu 23 marca 2012 r. z wnioskiem inwestora poprosiła o kopię wniosku wraz z załącznikiem graficznym. W przedłożonych aktach sprawy znajduje się pismo z dnia 23 marca 2012 r. potwierdzające przekazanie odwołującej żądanych dokumentów. Oznacza to, że odwołująca posiadała pełną wiedzę o planowanej inwestycji, w tym o liniach rozgraniczających teren inwestycji. Zatem doręczona odwołującym niekompletna decyzja nie miała wpływu na wynik sprawy.
W tym miejscu Kolegium podkreśla, że pismem z dnia 18 czerwca 012 r. znak : S-K0.433/53/2012
zawiadomiło strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie rozstrzygniętej decyzją Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2012 r.,  nr GP.6733.5.2011, przesyłając w załączeniu kopię mapy zasadniczej sporządzonej w skali 1: 1000, stanowiącą załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2012 r., nr GP.6733.5.2011, z możliwością wniesienia ewentualnych uwag do załącznika graficznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zgłosiła uwag do przesłanego załącznika graficznego.
W świetle powyższego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, iż zaskarżona decyzja jest prawidłowa, a także prawidłowo zostało przeprowadzone postępowanie poprzedzające jej wydanie., zaś odwołanie nie jest zasadne.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
przewodniczący  -  Anna Sadowska
członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)
-  Urszula Kurzadkowska
Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1.Marian i Alicja Kużawa
reprezentowani przez r.pr. Marka Marcina Biernackiego
Kancelaria Radcy Prawnego
18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 7 lok. 1,
2. Stanisław i Maria Podedworny
18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 5/32,
3. Leszek Marek Podedworny
18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 5/32,
4.Bożena Podedworna
18-300 Zambrów, ul. Grunwaldzka 16/22,
5. Jakub Faszcza
18-300 Zambrów, Długobórz Drugi 53,
6. Tadeusz Zaręba
18-300 Zambrów, ul. Wądołkowska 16,
7.  Kamil Modzelewski
18-300 Zambrów, ul. Sienkiewicza 23
8.Marek i Jadwiga Mierzejewscy
18-300 Zambrów, ul. Ogrodowa 38,
9.Andrzej i Sylwia Murawscy
18-300 Zambrów, ul. Świętokrzyska 4/12,
10. PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Łomża
18-400 Łomża, Aleja Legionów 157,
11. Burmistrza Miasta Zambrów.
12. Ogłoszenie na stronie BIP SKO w Łomży,
13.a/a

Data powstania: środa, 11 lip 2012 08:42
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 08:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6533 razy