Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 412/29/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.

Łomża, dnia 12 czerwca 2012 r.

SKO. 412/29/2012


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Janusz Krajewski

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r. odwołania Włodzimierza Krajewskiego zam. Dąbrowa Nowa Wieś 18, od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 7624.18.11/12  z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW przewidzianej do realizacji na działce nr 53/2 w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś, gm. Czyżew,    uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 28 listopada 2011 r. Włodzimierz Krajewski wystąpił do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej Enercon E-40 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na działce nr 53/2.
Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 7624.18.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW na działce nr 53/2 w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś.
Następnie Burmistrz Czyżewa postanowieniem nr RG 7624.18.2011/12  z dnia 21 lutego 2012 r. nałożył nr Włodzimierza Krajewskiego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW na działce nr 53/2 w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). Z postanowieniem tym nie zgodził się Włodzimierz Krajewski i wniósł na nie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Postanowieniem nr SKO 412/3/2012 z dnia 20 marca 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG 7624.18.2011/12  z dnia 21 lutego 2012 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Decyzją nr RG 7624.18.11/12  z dnia 7 maja 2012 r. Burmistrz Czyżewa odmówił ustalenia Włodzimierzowi Krajewskiemu środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW przewidzianej do realizacji na działce nr 53/2 w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś, gm. Czyżew.
Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodził się Włodzimierz Krajewski i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W odwołaniu skarżący zarzuca decyzji Burmistrza Czyżewa brak podstawy prawnej i wnosi o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu odwołania skarżący podnosi, że:
• decyzja jest niesłuszna i pozbawiona podstawy prawnej,
• podstawowym argumentem przytoczonym w uzasadnieniu decyzji
jest brak uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, nad którym prace trwają od 2009 r., co powoduje przedwczesność postępowania w niniejszej sprawie,
• art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) przytoczony  podstawie prawnej nie może mieć zastosowania, gdyż jednoznacznie stwierdza: „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony”.
Z uwagi na fakt, że do chwili obecnej plan taki nie został uchwalony przepis ten nie ma zastosowania, zatem decyzja oparta jest na wadliwej podstawie prawnej i dlatego skarżący wnosi o jej uchylenie.
Pismem z dnia 21 maja 2012 r. Włodzimierz Krajewski zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o wskazanie, kto ponosi odpowiedzialność za przewlekłe prowadzenie postępowania i wydawanie błędnych decyzji, gdyż 28 maja 2012 r. minie pół roku od złożenia wniosku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie, gdyż trafnie skarżący wywodzi, że przepis art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) nie ma zastosowania w tej sprawie.
Błędnie organ I instancji wywodzi w uzasadnieniu skarżonej decyzji, że:
• pojawienie się znacznej ilości wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla tego typu przedsięwzięć (po wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie), daje podstawę do wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań Włodzimierzowi Krajewskiemu,
• z przepisów art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 2 pkt 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że budowa elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100 kW powinna się odbywać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• zgodnie z obowiązującą od dnia 25 września 2010 r. nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która dodatkowo zaostrzyła zasady lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej, przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czynią przedwczesnym wszelkie postępowania w sprawie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych. Pogląd ten dodatkowo znajduje potwierdzenie w stanowisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2012 r. nr GZ.tr. 057-602-83/12,
• wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod budowę elektrowni wiatrowych na tym etapie staje się niecelowe, ponieważ lokalizacje te mogą być sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i naruszać ład przestrzenny gminy.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży zwraca uwagę organu I instancji na fakt, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). Przepisy rozdziału 3 „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach” (tej ustawy) nie zawierają zastrzeżenia, że decyzja może być wydana tylko wtedy, gdy planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Wręcz przeciwnie  art. 77 ust. 2  ww. ustawy  stanowi, że: ” organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących”. Natomiast przepis art. 80 ust. 2 (który organ przytoczył w podstawie prawnej skarżonej decyzji) stanowi, że: „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących”.
Błędnie, zatem organ I instancji wywodzi, że jeśli nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, to nie można wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przeczą temu cytowane wyżej przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.).
Nietrafne jest stanowisko organu I instancji, że wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowę elektrowni wiatrowych mogą być w przyszłości sprzeczne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego i naruszać ład przestrzenny  gminy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie zastępuje decyzji o warunkach zabudowy wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która rozstrzyga o lokalizacji inwestycji, zatem nie może naruszać ładu przestrzennego gminy. Poza tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna szczegółowo określać  m. in. wymagania dotyczące: ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o warunkach zabudowy, dlatego bezpodstawna jest obawa organu I instancji, że ustalone w decyzji środowiskowej warunki ochrony środowiska oraz lokalizacja elektrowni wiatrowej ustalona w decyzji o warunkach zabudowy i jej realizacja na podstawie pozwolenia na budowę może być w przyszłości sprzeczna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Należy zwrócić uwagę na fakt, że decyzję środowiskową oraz decyzję o warunkach zabudowy w rozpatrywanej sprawie wyda Burmistrz Czyżewa, który jest również organem właściwym do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), dlatego uprawnione jest twierdzenie, że rozstrzygnięcie zawarte w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia planowanego przez Włodzimierza Krajewskiego tj. budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 53/2 położonej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś nie będzie w przyszłości sprzeczne w postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, że prawidłowe rozpatrzenie sprawy wymaga przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, tym bardziej, że organ I instancji nie zajął żadnego stanowiska w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie Burmistrza Czyżewa nr RG. 7624.18.2011/12 z dnia 21 lutego 2012 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nakazujące Włodzimierzowi Krajewskiemu sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zostało uchylone postanowieniem nr SKO 412/3/2012 z dnia 20 marca 2012 r. i do chwili obecnej nie wydano w tej kwestii żadnego rozstrzygnięcia.
Odnosząc się do wniosku Włodzimierza Krajewskiego dotyczącego ustalenia osób odpowiedzialnych za przewlekłe załatwianie sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że odpowiedzialność ponosi Burmistrz Czyżewa, jako organ prowadzący postępowanie w sprawie. Burmistrz może polecić wykonywanie czynności podległym sobie pracownikom, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za terminowe załatwienie sprawy zgodnie z przepisem art. 35 KPA.
Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że skarżona decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Janusz Krajewski


Otrzymują:                                                             
1. Włodzimierz Krajewski
2. Elżbieta Łętowska
3. Grzegorz Koc
4. Danuta i Stefan Koc
5. Mieczysław Dąbrowski
6. Agata i Marek Dąbrowscy
7. Burmistrz Szepietowa              
8. Burmistrz Czyżewa
9. Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 12:17
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 12:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8233 razy