Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA S-KO.412/19/2012 z dnia 23 maja 2012 r.

 

Łomża, dnia 23 maja 2012 r.
S-KO.412/19/2012

 

DECYZJA

 

Na podstawie  art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 § 1 i art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, z póź. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

przewodniczący -  Janusz Krajewski / spr./
członkowie -  Mirosław Kazimierz Anaszko
-  Karolina Modzelewska

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2012 r. żądania Andrzeja Steckiewicza dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 6 marca 2012 r. nr RG.7624.12.11/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW, przewidzianego do realizacji na działce nr 206 w miejscowości Kaczyn Stary,
odmawia stwierdzenia nieważności w.w. decyzji.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 6 marca 2012 r. nr RG.7624.12.11/12 Burmistrz Czyżewa po rozpatrzeniu wniosku Wikar Sp.z o.o. w Warszawie ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2, 4 MW, przewidzianego do realizacji na działce nr 206 w miejscowości Kaczyn Stary.
Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2012 r. Andrzej Steckiewicz wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrz Czyżewa z dnia 6 marca 2012 r. nr RG.7624.12.11/12, gdyż obarczona jest ona wadą nieważności. W uzasadnieniu wskazał, że zarzuca rażące naruszenie prawa tj.:
1. art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ polegające na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. art. 72 ust. 6 ustawy środowiskowej polegające na nie podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu żądania zważyło, co następuje:
Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, z póź. zm. ) organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
W niniejszej sprawie jednak taka sytuacja nie zachodzi.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko/ D.U. z 2008 r. nr 199, poz.1227ze zm./  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1.
2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 tej ustawy  w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie następuje w ramach uznania administracyjnego.
Wnioskowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2010.213.1397/ należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a więc dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Celem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, a także wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym. W drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą być nałożone na wnioskodawcę obowiązki dotyczące zapobiegania ograniczania, oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ prowadzący postępowanie rozstrzyga sprawę w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w drodze decyzji po zasięgnięciu uzgodnień właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. W rozpatrywanej sprawie Burmistrz Czyżewa uzyskał stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 listopada 2011 r. w którym wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 15 listopada 2011 r. w której nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r.  nr RG. 7624-12/11/12.KW Burmistrz Czyżewa nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia na działce nr 206 w obrębie Kaczyn Stary.
Rada Ministrów ww. rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ww.
określiła:
1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2.
Mocą powyższego rozporządzenia Rady Ministrów planowane przedsięwzięcie w zakresie budowy jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W niniejszej sprawie wszystkie  szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w ww. przepisach zostały przez organ pierwszej instancji uwzględnione, co wykazano szczegółowo w uzasadnieniu decyzji. W zaistniałej sytuacji faktycznej i prawnej Kolegium nie może podzielić zarzutu skarżącego, że zachodzi rażące naruszenie prawa tj. art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ polegające na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej wraz z brakiem potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzją z dnia 6 marca 2012 r. nr RG.7624.12.11/12 Burmistrz Czyżewa ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,4 MW, przewidzianego do realizacji na działce nr 206 w miejscowości Kaczyn Stary i  stwierdził brak potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W sytuacji faktycznej i prawnej Kolegium nie może podzielić zarzutu strony o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, gdyż przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z mocy prawa, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Czyżewa decyduje o istnieniu czy też braku potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wydana decyzja organu pierwszej instancji jest, więc zgodna z prawem tym bardziej niewydana została z rażącym naruszeniem prawa.  Podniesione zarzuty w żądaniu nie są zasadne.
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ww. organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast w sprawie mamy do czynienia z innym przedsięwzięciem tj. mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też Burmistrz Czyżewa prawidłowo podał do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 na podstawie art. 85 ust. 3 ww. ustawy.
Dlatego też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, orzekło jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna
Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

przewodniczący -  Janusz Krajewski / spr./
członkowie  -  Mirosław Kazimierz Anaszko
-  Karolina Modzelewska

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:
1. Andrzej Steckiewicz
2. Wikar Sp. z o.o. w Warszawie
3. Burmistrz Czyżewa
4. Pozostałe strony postępowania poprzez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży
5. a/a.

 

Data powstania: środa, 23 maj 2012 11:32
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 18:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6102 razy