Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

ZAWIADOMIENIE S-KO. 412/19/2012

   Łomża, dnia 10 maja 2012 r.

S-KO. 412/19/2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
      zawiadamiam
że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży wszczęło na wniosek Pana Andrzeja Steckiewicza postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 6 marca 2012 r., nr RG. 7624.12.11/12 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji na działce nr 206 w miejscowości Kaczyn Stary, gm. Czyżew.
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje żądania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


                                                                                                 Prezes
                                                                    Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                                          Anna Sadowska  

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Steckiewicz                                                                              
Kaczyn Stary 11, 18-220 Czyżew                                                                    
                                                                                                     
2.     Wikar Sp.  z o.o.
ul. Nagodziców 16/8
03-188 Warszawa
                                                                                                     
3.    Burmistrz Czyżewa

4.    Pozostałe strony postępowania
       poprzez ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 10 maj 2012 14:37
Data opublikowania: czwartek, 10 maj 2012 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 18:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5292 razy