Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

DECYZJA SKO. 412/14/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Łomża, dnia 13 kwietnia 2012 r.
 
SKO. 412/14/2012
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:
 
                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Jadwiga Piaścik
 
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. odwołania Stanisława i Barbary Walczuk zam. Czyżew Chrapki 3 oraz odwołania Jacka Kuropatwy zam. Czyżew ul. Zarzecze 20 od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 7624.15.11/12  z dnia 6 marca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji na nieruchomości nr 5/14 w miejscowości Czyżew Chrapki,    u t r z y m u j e   w mocy  zaskarżoną decyzję.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wnioskiem z dnia 12 grudnia 2011 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Czyżew Chrapki na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/14.
Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 7624.15.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Czyżew Chrapki na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/14.
Następnie obwieszczeniem nr RG 7624-15/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zawiadomił osoby będące stronami o wszczęciu postępowania z wniosku Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz postanowieniem nr RG 7624-15/11/12.KW  z dnia 17 stycznia 2012 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Czyżew Chrapki na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/14.

Decyzją nr RG 7624.15.11/12  z dnia 6 marca 2012 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji na nieruchomości nr 5/14 w miejscowości Czyżew Chrapki.

Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodzili się Stanisław i Barbara Walczuk oraz Jacek Kuropatwa i wnieśli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stanisław i Barbara Walczuk  (właściciele działek nr 5/5 i 5/12 położonych w obrębie miejscowości Czyżew Chrapki) w odwołaniu domagają się rekompensaty finansowej z tytułu obniżenia wartości rynkowej ich działek, która nastąpi po wybudowaniu wiatraka na działce nr 5/14. Uważają, że wartość rynkowa ich działek spadnie o połowę, ponieważ znajdują się one w strefie oddziaływania wiatraka.

Jacek Kuropatwa odwołuje się od decyzji nr RG 7624.15.11/12  z dnia 6 marca 2012 r., ponieważ posiada działkę nr 145 przylegającą do działki, na której ma być budowana elektrownia. Odwołanie uzasadnia tym, że obniży się wartość jego działki ze względu na niekorzystne oddziaływanie elektrowni na uprawy rolne.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

 

Odwołania zostały wniesione w terminie.

Stosownie do przepisu art. 73 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)           uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;

2)           zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży ustaliło, że postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęte wnioskiem Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą administracyjną i przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). 

Odnosząc się do argumentów podniesionych w odwołaniach skarżących po zapoznaniu się z aktami sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży stwierdziło, że pozostają one bez wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w skarżonej decyzji. Działki skarżących to niezabudowane grunty wykorzystywane rolniczo, zatem elektrownia wiatrowa nie będzie miała wpływu na obniżenie ich wartości ani nie będzie niekorzystnie wpływała na uprawy rolnicze. Żądanie rekompensaty finansowej zgłoszone przez Stanisława i Barbarę Walczuk jest niezasadne, gdyż w chwili obecnej posiadane przez nich działki nie straciły na wartości z powodu wydania skarżonej decyzji. Przedmiotowa decyzja nie przesądza, że elektrownia wiatrowa powstanie na działce nr 5/14 położonej w miejscowości Czyżew Chrapk, gdyż i jej wydanie jest jednym z etapów postępowania zmierzającego do realizacji inwestycji. O tym czy inwestycja zostanie zrealizowana rozstrzygnie Starosta Wysokomazowiecki wydając pozwolenie na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że skarżona decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.


 
                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Jadwiga Piaścik

 
Otrzymują: 

1.    Stanisław i Barbara Walczuk
2.    Jacek Kuropatwa                                                 
3.    Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
4.    Burmistrz Czyżewa
5.    Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2012 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2012 14:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 18:26
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5992 razy