Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 412/15/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Łomża, dnia 13 kwietnia 2012 r.
 
SKO. 412/15/2012
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:
 
                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Jadwiga Piaścik
 
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. odwołania Małgorzaty Jastrzębskiej  zam. Kaczyn Herbasy 10 od decyzji Burmistrza Czyżewa nr RG 7624.14.11/12  z dnia 6 marca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji na nieruchomości nr 133/8 w miejscowości Kaczyn Herbasy,    u t r z y m u j e   w mocy  zaskarżoną decyzję.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wnioskiem z dnia 23 listopada 2011 r. Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do Burmistrza Czyżewa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Kaczyn Herbasy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/8.
Burmistrz Czyżewa pismami nr RG 7624.14.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Kaczyn Herbasy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/8.
Następnie obwieszczeniem nr RG 7624-14/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. zawiadomił osoby będące stronami o wszczęciu postępowania z wniosku Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz postanowieniem nr RG 7624-14/11/12.KW  z dnia 23 stycznia 2012 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Kaczyn Herbasy na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/8.

Decyzją nr RG 7624.14.11/12  z dnia 6 marca 2012 r. Burmistrz Czyżewa ustalił Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji na nieruchomości nr 133/8 w miejscowości Kaczyn Herbasy.

Z decyzją Burmistrza Czyżewa nie zgodziła się Małgorzata Jastrzębska i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W odwołaniu skarżąca wyjaśnia, że:

·               przedsięwzięcie jest bardzo niekorzystne dla jej gospodarstwa, w skład, którego wchodzą działki nr 133/10, nr 133/4 i 133/2 bezpośrednio sąsiaduje z działką nr 133/8 oraz działki nr 157 i nr 158 położone naprzeciw działki nr 133/8,

·               gospodarstwo rolne jest jedynym źródłem utrzymania jej rodziny,

·               zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, zatem krowy w sezonie pastwiskowym wypędzane są na pastwiska położone w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której zaplanowano budowę elektrowni wiatrowej,

·               istnieją poważne obawy, że kręcące się śmigła  łopat wytworzą uciążliwy hałas, który jak podaje wiele źródeł jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, odstrasza ptaki i zwierzęta, 

·               udowodniono, iż monotonność wytwarzanego dźwięku negatywnie oddziałuje na psychikę człowieka a wytwarzane pole magnetyczne i tzw. infradźwięki bezpośrednio odbijają się na zdrowiu ludzi i całym ekosystemie,

·               istnieje duże prawdopodobieństwo, iż firmy montują stare wiatraki sprowadzone np. z Niemiec, jest to szpecące dla krajobrazu i grozi np. zerwaniem śmigła,

·               uważa, iż mieszkanie w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wiatrowej odbije się niekorzystnie na niej i jej rodzinie a w perspektywie utrudni prowadzenie gospodarstwa,

·               nie zgodzi się na przeprowadzenie w razie konieczności infrastruktury związanej z eksploatacją elektrowni wiatrowej przez swoje działki.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując odwołanie zważyło, co następuje:

 

Odwołanie zostało wniesione w terminie.

Stosownie do przepisu art. 73 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)        uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;

2)        zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-15.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży ustaliło, że postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęte wnioskiem Wikar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 r. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą administracyjną i przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z póź. zm.). 

Odnosząc się do argumentów podniesionych w odwołaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży uznało, że pozostają one bez wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w skarżonej decyzji. Zgodnie z załączonymi do akt sprawy wypisami z rejestru gruntów Leszek i Małgorzata Jastrzębscy są właścicielami działek położonych w obrębie miejscowości Kaczyn Herbasy  oznaczonych numerami 94/2; 133/2; 133/4; 133/10; 134/1; 138; 139; 142; 143; 257 i 258. Natomiast z załączonej do akt sprawy mapy wynika, że są to działki niezabudowane o przeznaczeniu rolniczym. Faktem jest, że w granicach oddziaływania akustycznego elektrowni położone są działki o numerach 133/2; 133/4; 133/10 oraz część działek o numerach 134/1; 138; 139; 142; 143; 257i 258, a pozostałe działki poza oznaczoną numerem 94/2 położone są w strefie potencjalnego oddziaływania elektrowni, niemniej obawy skarżącej dotyczące niekorzystnego wpływu elektrowni wiatrowej na jej rodzinę oraz na utrudnienie prowadzenia gospodarstwa rolnego są niezasadne.  Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu ograniczenia uciążliwości generowanych przez elektrownię wiatrową zastosowane zostaną technologie najnowszej generacji, które ograniczają emisję hałasu do 45 dB w porze nocnej w odległości 250 m. Przedmiotowa elektrownia wiatrowa przewidziana jest do realizacji na działce nr 133/8, która znajduje się w odległości 730 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, zatem  emisja hałasu nie będzie uciążliwa dla mieszkańców wsi Kaczyn Herbasy. Poza tym urządzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej, które podczas eksploatacji będą źródłem hałasu (tj. wirnik i przekładnie) będą izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych  i nie będą oddziaływać na okolicznych mieszkańców oraz na zwierzęta. W związku z tym niezasadne są obawy skarżącej, że przedsięwzięcie jest bardzo niekorzystne dla jej gospodarstwa zajmującego się hodowlą krów mlecznych. Niezasadne są również obawy dotyczące „zamontowania starego wiatraka sprowadzonego z Niemiec, co będzie szpeciło krajobraz i groziło np. zerwaniem śmigła”, w skarżonej decyzji w części „Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym” wskazano m. in., że:

·               planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przyjmując technologie i urządzenia przyjazne środowisku i zapewniające poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich,

·               rozwiązania technologiczne winny spełniać standardy stosowane w obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowej technologii,

·               elementy elektrowni należy pomalować w kolorystyce niwelującej wyróżnienie z otoczenia,

·               należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Łomży uznało, że skarżona decyzja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego orzekło jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
 

                              Przewodniczący –  Anna Sadowska
                              Członkowie           Urszula Kurządkowska (spr)
                                                          Jadwiga Piaścik
  
Otrzymują:                                                             
1.   Małgorzata Jastrzębska
2.   Wikar Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie                
3.   Burmistrz Czyżewa
4.   Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2012 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2012 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 18:25
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7768 razy